Effektiv Krisledningsorganisation - En förstudie på uppdrag av Socialstyrelsen

Författare:

  • Per Larsson

Publiceringsdatum: 2007-08-31

Rapportnummer: FOI-R--2292--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • krisberedskap
  • krishantering
  • krisledningsorganisation
  • vägledning
  • handbok
  • Socialstyrelsen

Sammanfattning

Socialstyrelsen har som ett led i myndighetens utveckling av sin krisberedskap gett FOI i uppdrag att med utgångspunkt i etablerat praktisk erfarenhet redovisa sådant som är lämpligt att beakta vid utformning av en myndighets krisledningsorganisation och hur det kan tänkas återspeglas i en "krishandbok" för Socialstyrelsen. Mot denna bakgrund presenteras i denna rapport ett förslag till ett institutionellt ramverk samt ett antal viktiga därtill kopplade funktioner, resurser och rutiner för Socialstyrelsens krisberedskap. Utifrån förslaget presenteras också en skissartad disposition och struktur för en "krishandbok". Rapporten är i första hand avsedd att fungera som en idébank och ett stöd för Socialstyrelsen i det egna arbetet med att utveckla myndighetens framtida krisberedskap. Utgångspunkten för FOI:s förslag är att Socialstyrelsens krisledningsorganisation behöver ha förmåga att hantera hela förloppet hos en kris inklusive dess efterdyningar. Sådan krisberedskap omfattar följande övergripande steg/stadier: Utbilda/öva, Upptäcka/identifiera, Hantera samt Normalisera/utvärdera/återföra. FOI föreslår att följande organ/funktioner ingåri Socialstyrelsens institutionella och funktionella ramverk för krisberedskap:Tjänsteman i beredskap (TIB), Ledningsgrupp (ordinarie), Krisledningsgrupp med stödfunktion, Krisarbetsgrupp på avdelningsnivå, Krisarbetsgrupp på enhetsnivå, Krisberedskapsnivåer samt Krisberedskaps- och analysfunktion.