Aktörer och funktioner i hälso- och sjukvårdssektorn vid olika klimathändelser. Exempel från Västerbotten

Författare:

  • Susanne Waldau

Publiceringsdatum: 2007-12-20

Rapportnummer: FOI-R--2353--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Rapporten redovisar en studie över de organisationer och funktioner som berörs vid väder- och klimathändelser som leder till hälsoeffekter. Ett antal händelser, och de hälsoeffekter som är kopplade till dessa, har granskats. Händelserna har valts för att de blir vanligare i och med klimatförändringen. Utifrån granskningen av händelserna har ett typiskt förlopp med tillhörande åtgärder skissats upp, och de aktörer och organisationer som då blir berörda har klarlagts. Hur de olika organisationerna har förberett sig för de aktuella klimathändelserna genom olika typer av planering, och vilka åtgärder som skulle tas när de specifika händelserna väl har inträffat, har också analyserats. Resultaten har sedan stämts av med en rad aktörer i Västerbotten. I rapporten redovisas detta resultat i en tabell (Tabell 1) som med fördel kan användas för att analysera andra typer klimathändelser, och de omständigheter som är kopplade till dessa, också i andra regioner.