Slutrapport - dynamisk taktikanpassning TK/SAT

Författare:

 • Peter Klum
 • Gustaf Olsson
 • Lars Berglund
 • Patrik Hermansson

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2374--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekrig
 • TK
 • signaturanpassningsteknik
 • SAT
 • taktik
 • värdering
 • planering

Sammanfattning

Denna slutrapport avrapporterar åren 2006 - 2007 inom FoT-projektet "Dynamisk Taktikanpassning TK/SAT" samt resultat från genomförd förstudie 2005. På grund av olika omständigheter avslutades projektet 2007, ett år i förväg. Slutmålet för projektet har varit att demonstrera programverktyg för enskilda plattformar och mindre förband som dynamiskt stödjer beslutsfattaren i användning av SAT (SignaturAnpassningsTeknik) och TK (TeleKrig), för en ökad överlevnad. Syftet med dessa demonstrationer har varit att värdera och visa på stödfunktionaliter lämpliga för eventuell framtida integration i en plattforms ledningssystem. Fokus har legat på markstrid med tidshorisonten -2014. Rapporten sammanfattar tankar och idéer samt konkret metodarbete som genererats inom projektet. Följande slutsatser och rekommendationer avslutar rapporten: ?? TK och SAT kompletterar varandra och bör studeras integrerat. ?? Vid fortsatta studier av TK och SAT bör dessa betraktas som integrerade mot plattformens ledningssystem. ?? TK och SAT bör betraktas i ett taktiskt uppdragsperspektiv. ?? För att medge en dynamisk taktikanpassning måste de dynamiska egenskaperna hos plattformar och olika åtgärder tydligare kravsättas och värderas. För detta syfte kan tillståndsmodellen nyttjas. ?? Modeller behöver utvecklas där tillstånd och tillståndstider kan bedömmas. ?? Metodik för försök och försöksanalys där tillstånd och tillståndstider kan bedömas/mätas behövs utvecklas i samverkan med Försvarsmakten. ?? Tillståndsmodellens användning för förbandsvärdering bör studeras. ?? Förenklade modeller som medger tidseffektiv exekvering men samtidigt ger relevanta svar är nödvändiga att utveckla, för att medge dynamisk taktikanpassning. ?? Bredare forskningsansträngningar kring Dynamisk Taktikanpassning bör göras. ?? Användarna måste aktivt delta i utvecklingsprocessen för att stödet ges rätt utformning och att systemtilltro skapas. ?? Möjligheten bör undersökas om någon del av framkommen metodik skulle kunna implementeras och testas i StridsLedning Bataljon (SLB).