Arktis- Strategiska frågor i en region i förändring

Författare:

 • Niklas Granholm
 • Peter Haldén
 • Robert Larsson
 • Fredrik Lindvall
 • Bo Ljung
 • Karlis Neretnieks
 • Ingmar Oldberg

Publiceringsdatum: 2008-03-18

Rapportnummer: FOI-R--2469--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Arktis
 • USA
 • Ryssland
 • klimat
 • FN:s havsrättskonvention
 • UNCLOS
 • Norge
 • Island
 • Kanada
 • Danmark
 • militärstrategi
 • kärnvapen
 • andralagsförmåga
 • energi
 • olja
 • naturgas
 • sjöfart
 • farleder
 • Arctic
 • Russia
 • Climate
 • Norway
 • Iceland
 • Denmark
 • Canada
 • Military Strategy
 • Nuclear Weapons
 • Second Strike Capability
 • Energy
 • oil
 • Natural Gas
 • Sea Lanes of Communications
 • SLOC´s

Sammanfattning

Denna förstudie av utvecklingen i Arktis har till syfte att belysa och inventera de viktigare faktorer och problem som Sverige kommer att behöva förhålla sig till under de närmaste åren. Utgångspunkten är de strategiska förändringar som pågår i Arktis. Studiens tidshorisont varierar mellan de olika faktorerna, men ligger om inte annat anges inom tio år. Studiens inriktning ligger främst på de ekonomiska, territoriella, militärstrategiska och klimatologiska faktorerna. De olika strandstaternas intressepolitik står också i fokus. Samtliga i studien studerade faktorer är i rörelse. Arktis, är svåranalyserat på grund av att problemen är sammansatta. Området har också en svårfångad karaktär som gör att utvecklingen i området relativt snabbt kan rusa iväg i en oväntad riktning. Förstudien har probleminventering som främsta syfte. För en mer heltäckande bild av olika faktorer och aktörers intressen krävs i de flesta fall en djupare analys. Framförallt bör analysen fördjupas avseende hur olika parters intressen kan tänkas sammanfalla eller divergera inom de olika sakområdena.