FOI Miljöredovisning 2007

Författare:

 • Mats Ahlberg
 • Jan Johansson
 • Hans Jubrink
 • Ingvar Nedgård
 • Suzanne Rehn
 • Jan Sjöström
 • Rolf Tryman
 • Maria Elena Wulff

Publiceringsdatum: 2008-03-11

Rapportnummer: FOI-R--2478--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • miljöledningssystem
 • miljökonsekvensbeskrivning
 • miljöforskning

Sammanfattning

Under 2007 har FOI kraftigt minskat sin nyttjade lokalyta. Detta har skett genom anpassning till minskad personalstyrka, genom förtätning i Kista, Umeå och Linköping samt genom rivning av byggnader i Grindsjön. Åtgärderna har resulterat i att myndighetens elförbrukning minskat från 15 338 MWh 2006 till 14 601 MWh under 2007. Totala mängden utsläpp av koldioxid från energiförbrukning och tjänsteresor uppgick till 2 798 ton. Av 15 redovisade mål som kopplats till betydande miljöaspekter har 11 uppfyllts helt eller till mer än hälften. FOIs videokonferenssystem har byggts ut under året och omfattar nu totalt 10 stycken rum fördelade på FOIs fem lokaliseringsorter, Umeå, Kista, Solna (KI), Grindsjön och Linköping. En intern miljörevision har genomförts vid avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem samt institutionen för Energetiska material vid forskningsanläggningen i Grindsjön. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2007 till 1 682 tkr. Av denna summa var 400 tkr kostnader för arbete i samband med sanering i Grindsjön. Under 2007 har FOI genomfört 16 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 19 mkr. FOI har också utfört civil miljöforskning för 17 mkr under 2007. Sammanlagt har FOI således bedrivit miljöforskning för 36 mkr.