Principer och metoder för systemutveckling

Författare:

 • Niklas Hallberg
 • Sofie Pilemalm
 • Lars Westerdahl
 • Erland Jugnert
 • Henrik Eriksson
 • Lina Andersson
 • Fredrik Lindmark

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2628--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Systemutveckling
 • Begrepp
 • Utvecklingsprocess
 • Utvecklingsprinciper
 • Utvecklingsmetoder

Sammanfattning

Att utveckla ledningssystem är en komplex verksamhet, som är kostnadskrävande och som ofta inte ger ett resultat som motsvarar ställda förväntningar. För att erhålla mer ändamålsenliga ledningssystem till lägre kostnader har Försvarsmakten (FM) och FMV i samverkan med bland annat FOI initierat arbetet med att utveckla nya former för att utveckla och införskaffa ledningssystem. Flera arbeten pekar på att det finns flera områden inom FM ledningssystemutveckling som kan utvecklas vidare. Samtidigt gäller de "gamla" sanningarna inom systemutveckling, vilka måste beaktas vid införande t av nya utvecklingsansatser. Exempel på dessa är att nyttja användarna, genomföra en grundlig kravhantering och en tydlig utvecklingsprocess. Denna rapport beskriver ett antal begrepp, principer och metoder för systemutveckling vilka måste beaktas när FM och FMV övergår till modellbaserad utveckling.