Inledande studie om resultatöverföring

Författare:

  • Åsa Waern

Publiceringsdatum: 2009-03-05

Rapportnummer: FOI-R--2697--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Resultatöverföring
  • forskning
  • forskningsfinansiär
  • Telekrig

Sammanfattning

Forskning tillskrivs allt oftare en stor betydelse för ekonomisk utveckling. Forskningen skall komma samhället till gagn och forskningsresultat skall leda till nytta för kunden. Detta krav blir allt tydligare även inom Försvarsmakten. Denna rapport sammanfattar en forskningsfinansiärs och ett forskningsprojekts roll för resultatöverföring. Vidare redovisar rapporten forskningsfinansiären Mistra´s starka fokusering på resultat samt Försvarsmaktens Telekrigområde, som anses vara ett gott exempel avseende nyttiggörande av forskning. Syftet med rapporten är att väcka idéer och ge viss inblick i frågeställningar som uppkommer då kravet på nytta med forskning tydliggörs. Nyttan med forskning måste värderas utifrån dess syfte. T.ex. kan inte kunskapsuppbyggande forskning ha samma krav på resultatöverföring som tillämpade forskningsuppgifter. Telekrigområdet framställs ofta som det goda exemplet avseende resultatöverföring och nytta för Försvarsmakten. Jag föreslår i rapporten att närmare, i konkreta fallstudier, studera samarbetet inom området under hela projektcykeln, från kunddialog till projektavslut. Detta kan ge stor insikt i de processer som styr framgången. Insikter som sedan kan användas för att förbättra samarbetet inom andra FoT-områden.