Operational Effectiveness and UN Resolution 1325 - Practices and Lessons from Afghanistan

Författare:

 • Johan Tejpar
 • Louise Olsson
 • Birgith Andreassen
 • Joseph Hoenen
 • Synne Holan
 • Sophie Kesselaar
 • Björg Skotnes
 • Johanna Valenius

Publiceringsdatum: 2009-05-13

Rapportnummer: FOI-R--2760--SE

Sidor: 154

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • FN Resolution 1325
 • NATO
 • ISAF
 • PRT
 • Afghanistan
 • gender
 • operationell effektivitet

Sammanfattning

Den 12 december 2007 beslutade det Nordatlantiska rådet att utveckla gemensamma koncept och policydirektiv avseende FN Resolution 1325. Som del i detta arbete har åtta experter från fyra länder gjort denna studie om hur Resolution 1325 har integrerats i NATO Provincial Reconstruction Teams (PRT) i Afghanistan. I studien utvecklas ett ramverk som används för att analysera arbetet med Resolution 1325 i fem fallstudier av lika många besökta PRT. Dessa är det Nederlländernas PRT i Tarin Kowt, Italiens PRT i Herat, Nya Zeelands PRT i Banyan. Norges PRT i Meymaneh och Sveriges PRT Mazar-e Sharif. Studiens analytiska ramverk bygger på en modell där Resolution 1325 innehåll bryts ner i representation (manligt och kvinnligt deltagande) och integration (hur resolutionen används för att uppnå önskad effekt. Dessa tema analyseras i dimensionerna internt (hur missioner och operationer är organiserade) och exteernt (hur missionerna eller operationerna bemöter situationen i det geografiska ansvarsområdet för att uppnå önskat resultat). I arbetet med att analysera arbetsområdena framkom att de olika PRT hade skiftande kunskaper såväl om Resolution 1325 som om kvinnors och mäns olika säkerhetssituation och behov. Det framgiick att PRT i studien såg hur Resolution 1325 kunde vara användbar i deras dagliga arbete, bland annat genom att ha fler kvinnliga soldater för att öka kontaktytan och därmed få mer underrättelse (Meymaneh), experthjälp i planeringen av operationer (Mazar-e Sharif), kunskap om hur man kan hantera könsrelaterad våld (Bamyan), bättre kunskap om kvinn ors behov i CIMIC-projekt (Tarin Kowt), och effektivare "force protection" (Herat). I studien visar det sig också att ledarskap och expertfunktioner är centrala för att genomdriva förändringar mot fullständig integrering av Resolution 1325. Tre områden som krävs för att integrera Resolution 1325 i NATO operationer identifieras slutligen. Dessa är 1) vikten av att använda en allomfattande strategi för att integrera Resolution 1325; 2) vikten av att hålla ledarskapet ansvariga för att integrering av resolutionen genomdrivs; samt att 3) skapa expertfunktioner för att lyfta upp och effektivisera integreringen. dessa tre råd beskrivs mer djupodlande i expertgruppens policyrekommendationer, som överlämnades och presenterades för NATO och Euroatlantiska partnerskapsrådet i maj 2009.