Militära perspektiv på energisäkerhet: exempel på strategier och forskning

Författare:

  • Malin Östensson

Publiceringsdatum: 2009-11-23

Rapportnummer: FOI-R--2838--SE

Sidor: 63

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Föreliggande rapport är en del av FoT-projekt Energisäkerhet som bedrivits under 2008 och 2009. Projektmålet är att ge Försvarsmakten underlag för den långsiktiga planeringen, avseende energiområdets olika dimensioner. Det gäller dels påverkan från det internationella spelet kring ofta knappa energiresurser, dels val av framtioda energilösningar för den egna verksamheten. Denna delstudie har undersökt om det tagits fram energisäkerhetsstrategier på försvarsmaktsnivå i andra länder eller organisationer och i så fall vilka prioriteringar eller avvägningar som gjorts. Studien har främst besrivits genom litteraturstudier, med fokus på engelskspråkig dokumentation tillgänglig på Internet. Resultatet får därför betraktas som en indikation på ämnets aktualitet hos några för Sverige relevanta försvarsaktörer: NATO, USA, Storbritannien och Kanada. NATO debatterar sedan några år flitigt sin roll på energisäkerhetsområdet. Föreslagna uppgifter är bland annat skydd av sjöfartsleder eller nätverksskapande och analyser av energisäkerhet, där man skulle utnyttja den spridning som finns bland medlemsländerna, både geografiskt och avseende konsumtion och produktion av energi. Den amerikanska försvarsorganisationen är omfattande och det har tagits, framför allt tekniska, energiinitiativ på flera olika håll, utan koordination sinsemellan. Sedan början av 2008 finns ett förslag till energistrategi som avser säkerställa en sammanhållen ansats vad gäller energiområdet. Storbritannien har sedan några år en spårbar och tydlig dokumentstruktur över önskvärd försvarsutveckling, som innefattar bland annat strategisk inriktning, försvarsindustri och tekniska planer. Det finns ingen explicit energistrategi, men väl teknikprogram och förmågevisioner som handlar om att minska beroendet av fossila bränslen och ersätta dem med alternativa lösningar. En kanadensisk studie har tagit fram ett strategiskt ramverk för utvärderingar av alternativa energikällor, för att kunna sänka energikostnaderna, minska beroendet av fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen. De genomgångna studierna har inte i någon större utsträckning identifierat nya uppgifter till följd av förutspådd framtida energisäkerhetsproblematik. Däremot finns det en mängd tekniskt inriktade intiativ, ofta drivna av de taktiska fördelar som kan erhållas med nya energilösningar, exempelvis ökad rörlighet och tillgänglighet. Andra drivande faktorer är säkerhet, ekonomi samt miljö- och klimatkrav. En viktig aspekt är att dra nytta av den civila teknikutvecklingen. Både USA och Storbritannien har en väl utvecklad strategi för att bevaka, samarbeta med och stimulera näringsliv och forskningsorganisationer, för att tillgodose även de militära behoven. Sammantaget kan sägas att det finns en stor mängd försvarsdokument som på olika sätt handlar om energisäkerhet. Ett annat tecken på att energisäkerhet ligger högt upp på den militära dagordningen är de många konferenser som anordnas på temat energi och försvar. Rapporten behandlar även kortfattat de långt gångna ambitionerna avseende nordiskt försvarssamarbete, då detta sannolikt får stor påverkan på den svenska försvarsutvecklingen, både avseende framtida uppgifter och tekniska lösningar. Östersjön och Arktis är områden med nordiska intressen och starka energikopplingar. En del i samarbetet är strävan efter systemlikhet och gemensam logistik, vilket kommer få stor påverkan på de energilösningar som väljs. Avslutningsvis ges några rekommendationer att beakte vid ett eventuellt fortsatt arbete med energisäkerhet. Tekniska lösningar bör systematiskt värderas utifrån försvarsrelevanta kriterier, innan de anskaffas, modifieras eller utvecklas från grunden. Införande av ny teknik påverkar även organisation, doktrin och utbildning, vilket kräver god framförhållning för att kunna minska tiderna för införande. En god bild av den säkerhetspolitiska dimensionen av energifrågornas betydelse för Försvarsmaktens framtida verksamhet är också av stor betydelse för en adekvat utveckling av förmåga. En energistrategi skulle kunna vara ett hjälpmedel och en ledstång när det gäller att ha en sammanhållen ansats för energifrågor.