Användarhandledning LKS teknik och metoder

Författare:

 • Lars Tydén
 • Per Brännström
 • Hanna Andersson
 • Chrsiter Lundstedt
 • Magdalena Hammervik
 • Peter Klum
 • Torbjörn Härje
 • Ragnar Hammarqvist
 • Linus Hilding
 • Fredrik Mörnestedt

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2842--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • LKS
 • Simulering
 • Telekrig
 • CNO
 • HLA
 • Ledningskrigföring
 • Informationskrigföring
 • EWSim.

Sammanfattning

Rapporten beskriver demonstratorn Ledningskrigföringssimulator (LKS) och användningen av den tekniska plattformen ur ett rollbaserat perspektiv. Det grundläggande målet för demonstratorn har varit, och är, att stegvis utveckla kunskap och kompetens som kan ge ett bra stöd vid framtida utveckling och anpassning av ledningsförmågan inom telekrigföring och operationer i datornätverk. I LKS är ett av de övergripande syftena att påvisa effekter av ledningskrigföring på ledningsförmågan där ledningskrigföringen i projektet består av telekrig (Tk) och CNO (Computer Network Operations). Den tekniska plattformen består i stora drag av tre delar scenariokonfiguration, dynamiska simuleringsmodeller samt loggning och analys. Designen är gjord så att olika plattformar (t ex stridsvagnar och helikoptrar) konfigureras med olika komponenter (t ex sensorer och vapen). Simuleringen av de olika plattformarna är distribuerad över ett nätverk. Simuleringsplattformen är en HLA-federation (High Level Architecture) enligt standarden IEEE 1516. Användarhandledning utgår från de roller som typiskt finns under ett experiment med LKS och det de behöver veta i sina roller. De olika rollerna är: ? Drift, i rollen att ansvara för driften av LKS ingår att installera ingående applikationer konfigurera ett scenario med enheter, nätverk, kartor och webbsidor samt att sätta upp de programvaror som används för loggning av ljud, bild och protokoll till observatörer ? Övningsledning, ansvarar för övningen (experimentet) och fattar avgörande beslut om förändringar i genomförandet av övningen. ? Spelledning, innefattar flera olika områden, den primära uppgiften är att se till att händelser i simuleringen sker vid rätt tidpunkt detta gäller alla enheter i simuleringen. Spelledningen ansvarar även för start paus och stopp av simulering samt exekvering av enkäter. ? Observatör, behovet av observatörer och observatörsroller är helt beroende på syftet och frågeställningarna med den aktuella studien. Observatören skall ses som en komplettering till loggdata och ett sätt att fånga sådant som inte kan fångas automatiskt i simuleringen. Observationer kan genomföras i realtid under spelet eller i efterhand med hjälp av återuppspelning. ? Analytiker, analysen påbörjas efter att spelet är genomfört men planeras långt tidigare. Utifrån de frågeställningar som skall studeras planerar analytikern vilken data som skall samlas in och hur, och genomför analyserna efter spelet. ? Stabsassistent, en stabsassistent sitter tillsammans med den spelande staben och har till uppgift att hantera interaktioner mellan staben och den programvara som används. Stabsassistenten utför det staben vill göra genom att via programvaran skicka order till andra enheter. Stabsmedlem (Taktisk nivå), en stabsmedlem är en spelare under ett experiment och ska tillsammans med andra medlemmar i en stab hantera en styrka under en konflikt. Uppgifter som ska lösas under spelet definieras av en order. Vanligt förekommande uppgifter är t ex eskortuppdrag och kartläggning av motståndarens nätverk. ? Stabsmedlem (Operativ nivå), om spelande stabsmedlemmar finns på både operativ nivå och taktisk nivå, hanterar den operativa staben vissa av de uppgifter som i annat fall utförs av högre chef. ? Högre chef (spelande, vid spel utan operativ nivå), högre chef (HC) är den spelande stabens huvudsakliga externa kontaktyta under spelet. HC genomför de inspel som kommer till staben via mejl, men samordnar även övriga inspel. Av denna anledning behöver HC ha uppsikt över hur staben agerar under spelet.