Projekt Doftbild år 2005-2009. Slutrapport

Författare:

  • Rose-Marie Karlsson
  • Erik Holmgren
  • Mona Brantlind
  • Stefan Ek

Publiceringsdatum: 2010-10-01

Rapportnummer: FOI-R--2869--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Doftbild
  • explosivämnen
  • analys
  • extraktion

Sammanfattning

Denna rapport beskriver Doftbildsprojektet, vilket pågått under åren 2005-2009. Tillsammans med förbättrade provtagningsmetoder för explosivämnen i luft och vatten, har projektet bidragit med kraftfulla verktyg för kontroll av spridning av explosivämnen. Omvärldens intresse för kunskap om spridning, nedbrytning och doftbilder från explosivämnen har ökat markant. Årets verksamhet har fokuserats på färdigställandet av en ny extraktionsmetod för explosivämnen. Den ger höga utbyten för samtliga av de i projektet utpekade målsubstanserna HMX, RDX, pentyl och tetryl, såväl som för TNT och relaterade ämnen. Upparbetningsstegen innan analys har halverats, vilket ökar kapaciteten. Analystiden för ett prov är ca 10 minuter. Användandet av isotopmärkt internstandard har ökat metodens tillförlitlighet. Den nya metoden kan hantera explosivämneskoncentrationer från spårmängder i pikogramsområdet upp till väldigt höga koncentrationer. Projektet har genererat nya samarbeten och synergieffekter, vilket resulterat i mer forskning för pengarna. Den direkta nyttan för FM beskrivs också i föreliggande rapport.