Förmågebaserad försvarsmaktsplanering

Författare:

  • Anna-Lena Berg

Publiceringsdatum: 2010-05-06

Rapportnummer: FOI-R--2977--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • förmåga
  • försvarsmaktsplanering
  • förmågebaserad avvägning
  • förmågebaserad planering

Sammanfattning

Försvarsmakten har sedan länge styrts i termer av operativ förmåga och förmågor som styrmedel har diskuterats under många år. Det har dock inte funnits en tydlig relation mellan de krav på operativ förmåga som ställs till Försvarsmakten och den utveckling som sker av förband och materiel. Inom Försvarsmakten bedrivs planering med olika syften. En typ av planering är försvarsmaktsplaneringen som en gång om året syftar till att utarbeta Försvarsmaktens utvecklingsplan och Försvarsmaktens budgetunderlag med särskilda redovisningar. En del av försvarsmaktsplaneringen är avvägningen där syftet är att skapa en planering med balans mellan verksamhet och resurser. I syfte att öka förutsättningarna för att fatta beslut med ett helhetsperspektiv arbetar Försvarsmakten med en förmågebaserad avvägning. Mycket förenklat innebär det att utgå från vad som ska genomföras och därefter diskutera hur. En förmågebaserad avvägning förutsätter dock att även planeringen är förmågebaserad. Detta innebär bl.a. behov av att prioritera och ambitionssätta förmågor. Försvarsmaktens arbete med att nå en förmågebaserad planering har påbörjats men fortfarande återstår områden som behöver fördjupas avseende metoder, innehåll och faktisk verksamhet. Rapporten sammanfattar det arbete som skett avseende utveckling av en förmågebaserad planering och pekar på områden där fortsatt utveckling kan ske. Den ger även en sammanfattning av arbetet med den spårbarhetsmodell som är en viktig del av kopplingen till förmågor.