VMS, långsiktig teknikutveckliing och forskning - Några tankar och idéer

Författare:

  • Gustaf Olsson

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3073--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Telekrig
  • tekniker
  • hotbibliotek
  • VMS

Sammanfattning

Denna rapport utges inom ramen för projekt "Framtida behov inom VMS", inom FoTområde Telekrig, som bland annat studerar utformning av framtida VMS (Varnar- och Motverkanssystem). Syftet med rapporten är att belysa några tankar och idéer över hur behov inom forskning kopplat till den mer långsiktiga teknikutvecklingen (ca 2030) och framtida telekrig kan omhändertas. Rapporten pekar på trender som är intressanta och kan få betydelse. I ett avsnitt om bibliotekshantering inom framtida telekrigsystem och VMS diskuteras förslag till forskning. En övergripande frågeställning är om det är möjligt att utforma generella bibliotek med gemensam struktur oavsett typ av sensor eller varnare. Vad är i så fall möjligheterna och vilka är begränsningarna? Detta är grundläggande frågor som inledningsvis måste studeras och besvaras. För att studera intressanta teknikutvecklingar är det väsentligt med goda kontakter med universitet och högskolor speciellt inom tekniska och naturvetenskapliga områden som behandlar bastekniker såsom optik, elektrooptik, laser, µ-vågsteknik, men det är även av vikt med kontakter inom andra angränsande discipliner såsom systemvetenskap, datalogi etc. Publicering av vetenskapliga artiklar öppnar möjlighet till samverkan med forskningsvärlden. Allt detta kräver dock en bred vetenskaplig kompetens på FOI. För att förstå och inrikta tankar och idéer mot FM:s behov och framtida målbild måste FOI samtidigt besitta en bred förståelse även för dessa behov. Rapporten kan förhoppningsvis bidra något till framtida forskningsinriktning inom FoT Telekrig men kanske även inom andra närliggande FoT-områden.