Metodik för verkansvärdering - Slutrapport för åren 2008-2010

Författare:

 • Mats Hartmann
 • Pernilla Magnusson

Publiceringsdatum: 2010-12-21

Rapportnummer: FOI-R--3089--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • värdering
 • prestanda
 • verkan
 • sårbarhet
 • risk
 • AVAL
 • SWERISK
 • ammunition
 • hot
 • databas
 • finkaliber
 • initiering
 • sårballistik
 • skadekriterier

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar de verksamheter som genomförts inom ramen för projektet "Metodik för verkansvärdering" under åren 2008-2010. Projektet har arbetat inom ett brett område med frågeställningar som relaterar till hur man kan och bör genomföra värderingar av olika typer, verkans-, sårbarhets- och riskvärderingar samt till att skapa underlag och modeller till dessa ändamål. Vidare har mycket arbete fokuserats på att skapa underlag och experimentella förutsättningar för att bedöma vilka ammunitionstyper som utgör hot mot svensk trupp utomlands och hur teknisk prestanda hos sådan ammunition ska kunna bestämmas. Löpande under åren har ett antal värderingsmetodikbeskrivningar presenterats. Genom att arbeta på ett likartat sätt vid värderingar blir det lättare att jämföra resultat mellan olika värderingar och de som genomför värderingarna bygger upp en erfarenhet av arbetet. I denna erfarenhet ligger även en värdefull kunskap om vilka områden som är svårare än andra, vilket kan ge ett bra underlag för kommande forskningsinsatser. Utöver metodikbeskrivningarna har projektet även arbetat med underlagsframtagning till värderingar, i form av litteraturstudier, experimentella studier och modellutveckling. Som exempel på verksamheter kan initiering av medförd ammunition genom beskjutning, skadekriterier för komponenter och människans sårbarhet nämnas. För att skapa ett bättre underlag om teknisk prestanda och kunna värdera såväl egna som fientliga hot- och skyddssystem mot varandra har en försöksmetodik utvecklats. Metodiken inkluderar dels en försöksutrustning för att i detalj bestämma projektilens hastighet och attityd i samband med anslag, dels ett datahanteringssystem där man med kvalificerade statistiska metoder kan bestämma t.ex. sannolikheten för genomslag av en viss skyddskomponent då man ligger nära gränshastigheten. Inom ramen för hotbedömningsdelen av projektet har även utbildningsinsatser för utlandsstyrkan samt löpande kunskapsavtappning till Försvarsmakten och FMV genomförts. Det tydligaste resultatet av projektets verksamhet är att FOI, genom den kompetens som utvecklas inom projektet, har haft möjlighet att stödja både Försvarsmakten och FMV med värderingar. Små konceptstudier har kunnat genomföras inom ramen för projektet och mer omfattande som egna projekt.