OECD/DAC riktlinjer för utvärdering av fredsfrämjande verksamhet: Erfarenheter från utvärdering av PRT Mazar-e-Sharif

Författare:

  • Claes Nilsson
  • Markus Derblom

Publiceringsdatum: 2011-09-16

Rapportnummer: FOI-R--3206--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Uppföljning och utvärdering
  • metoder för utvärdering
  • OECD:s riktlinjer
  • OECD/DAC:s vägledning rörande utvärdering av konfliktförebyggande och fredsbyggande verksamhet
  • CPPB

Sammanfattning

Ett viktigt steg i utvecklingen av metoder för uppföljning och utvärdering är att pröva deras ändamålsenlighet i insatsmiljö. Under 2009 fick FOI fick i uppdrag att utvärdera det svenska militära engagemanget i Afghanistan med hjälp av bl.a. OECD/DAC:s (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Development Assistance Committee) riktlinjer för utvärdering av fredsfrämjande verksamhet (CPPB-Conflict Prevention and Peacebuilding). Denna rapport diskuterar och analyserar erfarenheter från detta arbete och ger några reflektioner avseende användningen av CPPB vid utvärdering av militär fredsfrämjande verksamhet i komplexa konfliktmiljöer. Utvärderingsteamet fann OECD:s kriterier till hjälp, särskilt vid identifiering av relevanta frågor och som en kontroll av relevanta aspekter i utvärderingen. OECD-metoden kan vara användbar vid utvärdering av såväl militär som civil fredsfrämjande verksamhet.