Utvärdering av Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi

Författare:

  • Mattias Axelson
  • Maria Adenfelt
  • Ulf Jonsson
  • Martin Lundmark

Publiceringsdatum: 2011-06-27

Rapportnummer: FOI-R--3209--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • materielförsörjning
  • strategi

Sammanfattning

I denna rapport utvärderas tillämpningen av den mellan Försvarsmakten och FMV gemensamma strategin för materielförsörjning (MFS) som antogs år 2007. Studien genomfördes på initiativ av Samverkansforum med Försvarsmakten som den formella beställaren. Syftet med utvärderingen var att utvärdera tillämpningen av materielförsörjningsstrategin och ge förslag på förbättrad tillämpning. Utvärderingen av MFS genomfördes som tre delstudier: en organisationsstudie, en nyckeltalsanalys och en analys av omvärldsfaktorer. Den övergripande slutsatsen från utvärderingen visade att tillämpningen av materielförsörjningsstrategin är begränsad. Förklaringarna till detta återfinns inom tre områden: oklara effektmål, otillräckliga organisatoriska konsekvenser av MFS och möjlig parallell styrning via inriktningspropositionen. För att förbättra tillämpningen av MFS presenterades följande förslag:  Utveckla styrning för bättre tillämpning  Etablera metoder för tillämpningen av MFS metoder/medel  Förbättra samarbetet mellan myndigheterna  Utveckla och implementera riktlinjer för systematisk uppföljning I rapporten presenteras förslag på åtgärder som kan vidtas i närtid för att påbörja realiseringen av de fyra förslagen på lösningar. Dessa fyra åtgärder är: 1) att fastställa effektmålen, 2) att genomföra LCC-kalkyler, 3) att skapa arbetsgrupper för operativt samarbete mellan försvarsmyndigheterna, 4) att genomföra de föreslagna förändringarna i pilotprojekt.