Försvarsmaktens intranät emil: Tillgång, användande och attityder

Författare:

  • Jonas Hermelin
  • Annie Pilemalm

Publiceringsdatum: 2011-12-19

Rapportnummer: FOI-R--3312--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Enkät
  • intranät
  • emil
  • attityder
  • kommunikation

Sammanfattning

Ambitionerna med Försvarsmaktens intranät är att underlätta de anställdas arbete, förenkla kommunikationen inom organisationen samt att öka medarbetarnas känsla av delaktighet i organisationen. Hur väl dessa ambitioner uppnås genom det nuvarande intranätet emil har dock varit oklart till följd av avsaknad av dataunderlag. Den här rapporten redovisar arbetet för att upprätta ett sådant underlag. En undersökning har genomförts där en elektronisk enkät har skickats till 600 slumpmässigt utvalda medarbetare inom Försvarsmakten. Enkätstudiens syfte var att belysa vilken tillgång medarbetarna hade till intranätet, hur ofta och till vad de använde intranätet samt vilka attityder de hade till intranätet. Totalt besvarades enkäten av 150 respondenter. Dessa respondenter rapporterade generellt en god tillgång till intranätet, som dock varierade beroende på typ av anställning. En tydlig majoritet både använde emil och läste startsida minst en gång i veckan. Det mest frekventa användningsområdet av intranätet var att läsa nyheter gällande organisationen. En tydlig majoritet ansåg även att emil var en viktig kanal för information och nyheter. Drygt hälften ansåg att intranätet hålls uppdaterat och hälften av respondenterna ansåg att emil var logiskt uppbyggt. Dock ansåg strax under hälften att det tog orimligt lång tid att hitta information på intranätet.