Kvalitetsbaserad ledningssystemutveckling: Metoder och principer

Författare:

 • Niklas Hallberg
 • Nina Lewau
 • Joachim Hansson
 • Helena Granlund
 • Susanna Nilsson
 • Jonas Hermelin
 • Henrik Karlzén

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3358--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Systemutveckling
 • kvalitetsbaserad
 • processutveckling
 • kravhantering
 • modellering

Sammanfattning

Kvalitetsbaserad systemutveckling handlar om att utveckla system som håller hög kvalité och dessutom att göra detta så kostnadseffektivt som möjligt. Detta är ett mål som eftersträvas i all form av systemutveckling. För att lyckas med kvalitetsbaserad utveckling och nå detta mål, finns ett flertal ansatser inom olika områden. I denna rapport beskrivs sju ansatser för att erhålla kvalité i utvecklingen av system: (1) Lean, (2) Software Product Line Engineering (SPLE) (3) Six Sigma, (4) Capability Maturity Model Integration (CMMI), (5) Goal Oriented Requirements Engineering (GORE), (6) Kvalitetssäkring av krav och (7)The physics of notations. Samtliga dessa ansatser ämnar till att på olika sätt främja kvalitén inom systemutveckling. Målet för Lean är att göra utvecklingen så effektiv som möjligt bland annat genom att reducera aktiviteter som inte bidra till kvalité hos system. SPLE har utvecklats med målsättningen att förbättra och effektivisera utvecklingen av mjukvara genom att återanvända istället för att nyutveckla för varje konfiguration och variant av system, till exempel genom att skapa programsviter där samma komponent nyttjas av flera olika program. GORE är en bred ansats som har fokus på målorienterad kravhantering och det finns en mängd olika metoder och notationer inom ramen för ansatsen. Utöver dessa ansatser beskriver rapporten även ansatser som har mer övergripande fokus på kvalité under hela utvecklingsprocessen. Six Sigma är inriktat på att följa upp och mäta kvalité i utveckling, medan CMMI är ett standardiserat sätt att mäta hur väl organisationer lyckas med utveckling. Ett sätt att studera hur väl en utvecklingsprocess fungerar ur effektivitets- och kvalitetsperspektiv är att granska och kvalitetssäkra de krav som är ingångsvärden i systemutvecklingen och även denna ansats beskrivs och diskuteras. En viktig del i systemutveckling är dessutom notationer, eller de språk som används för att modellera och beskriva systemet och processen. I "the physics of notations" diskuteras principer för hur notationer bör ska utformas för att vara kognitivt effektiva. Samtliga dessa ansatser är av intresse för Försvarsmakten att beakta, och efter anpassning anamma delar av eller i helhet. Vilka ansatser och i vilken form som skulle fungera i Försvarsmakten utgör dock grunden för vidare arbete.