Att variera framtiden. Diskussion om hur explorativa scenariers byggstenar kan användas i Försvarsmaktens omvärldsanalys

Författare:

  • Daniel Jonsson
  • Hannes Sonnsjö

Publiceringsdatum: 2012-01-30

Rapportnummer: FOI-R--3374--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • framtidsstudier
  • explorativa scenarier
  • omvärldsanalys
  • försvar
  • säkerhet

Sammanfattning

Om man vill förstå framtiden och skapa beredskap inför framtida utmaningar behöver man hantera osäkerhet. Ett systematiskt sätt att göra det är att använda scenarier. Försvarsmaktens långsiktiga omvärldsanalys omfattar en rad framtidsorienterade studieområden, till vilka denna rapport avser bidra med underlag. Diskussion och analys i rapporten baseras på en sammanställning av explorativa scenarier som täcker bl.a. följande områden: teknikutveckling, migration, energi, vatten, livsmedelssäkerhet, klimatförändringar, forskningspolitik, säkerhets- och försvarspolitik, hållbar utveckling, geopolitik, social sårbarhet och infrastrukturutveckling. Scenarierna baseras på byggstenar av olika karaktär: konstanter, variabler och s.k. 'wild cards'. Konstanter präglas av någon form av sannolikhet, eller förutsägbarhet enligt någon väletablerad modell. Antaganden om en stabil demografisk utveckling är ett exempel. Konstanterna förblir desamma genom en studies samtliga scenarier. Variablerna är de omvärldsfaktorer som spänner upp scenariorummet i termer av alternativa framtider via sina möjliga olika utfall, t.ex. ekonomisk tillväxt, stagnation eller recession. Wild cards kan vara extrema variabelutfall, brasklappar som ogiltigförklarar konstanterna som oförutsägbara, men också omständigheter som påtagligt minskar scenariernas trovärdighet eller relevans. Exempel är teknologiska genombrott, extrema oljepriser eller kollapsande stater. De scenariovariabler som påträffats i vår scenariosammanställning har inordnats i följande teman (där även korskopplingar och indirekta beroenden identifierats): ? Demografiska aspekter ? Hälso- och sociala aspekter ? Värderingar och identitet ? Ekonomi, arbete och konsumtion ? Funktionalitet och ordning i samhället ? Samhällsstyrning (governance) ? Geopolitiska aspekter ? Miljörelaterade aspekter och naturresurser ? Teknik och vetenskap Den tematiska indelningen relateras till den s.k. ART-modellen (Aktör, Region, Tema) som används inom Försvarsmaktens omvärldsanalys. Ett alternativt nyttiggörande av resultatet av denna studie skulle kunna vara att använda vissa scenariovariabler för att kvalitetssäkra strategier som berör säkerhets- eller försvarspolitiska mål, i termer av robusthet och adaptivitet.