Beslutsstödsystem för prioritering av internationellt samarbete

Författare:

  • Joachim Hansson
  • Gabriella Nilsson
  • Fredrik Mörnestedt
  • Magnus Sparf

Publiceringsdatum: 2011-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3382--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Beslutstöd
  • modellbaserad förmågeutveckling
  • systemutveckling
  • informationshantering.

Sammanfattning

I oktober 2010 inkom en regeringsanmodan till Försvarsmakten som gav myndigheten i uppgift att till den 1 mars år 2011 att genomföra en prioritering av nuvarande deltagande i internationella materiel- och forskningssamarbeten. Försvarsmakten skulle redovisa åtgärder för att kraftigt begränsa antalet samarbetsgrupper. FOI fick som ett led i det arbetet uppdraget av Försvarsmakten att utveckla ett beslutsstödsystem med syfte att stödja analyser och redovisningen av internationella samarbeten. I denna rapport beskrivs det beslutsstödsystem som FOI utvecklade för analys och redovisning. Rapporten innehåller även en bedömning av vilken effekt beslutstödssystemet haft i Försvarsmaktens arbete. Finansieringen för utvecklingen av beslutstödsystemet har skett genom beställningen "Stöd till modellbaserad förmågeutveckling" inom MS 811:02, FMT; Modellbaserad förmågeutveckling.