Modellbaserad förmågeutveckling: Analys av uppgiften värdering

Författare:

 • Dennis Granåsen
 • Fredrik Ringblom
 • Magnus Sparf
 • Mirko Thorstensson

Publiceringsdatum: 2011-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3386--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • handbok
 • värdering
 • analys
 • uppgift
 • styrning
 • Försvarsmakten
 • historik
 • värderingsaspekter

Sammanfattning

En handbok avseende värdering behöver tas fram för att beskriva hur värdering ingår som en del i utvecklingen av nya förmågor samt hur värdering används på olika nivåer för att redovisa FMs uppdrag för statsmakterna samt att koppla samman hur utfallet används som underlag för budgetarbete och planering. Handboken för värdering ska definiera begreppet Värdering i de kontexter som är relevanta för FM och sätta det i relation till andra närliggande begrepp men kommer inte att beskriva hur olika aktiviteter som ingår i värderingsarbetet ska utföras. Handboken kommer att utgöra ett ramverk för värdering inom Försvarsmakten, till vilket detaljerade förbands- eller kontextspecifika tillägg behöver utvecklas, innehållande tillämpbara metoder, principer och verktyg för värdering. Denna rapport beskriver FOIs analys av uppgiften att ta fram en handbok avseende värdering genom att belysa dokument som har inverkan på uppgiften, inkluderande författningar, förordningar, regleringsbrev, handböcker, doktriner, direktiv, rapporter och aktuell forskning. En utblick görs även mot NATO och USA för att inhämta inspiration från deras värderingsarbete. Rapporten innehåller också en ofullständig lista på värderingsaspekter som behöver beaktas vid framtagande av en ny handbok avseende värdering, inkluderande exempelvis ekonomi, etik och informationssäkerhet utöver de klassiska taktiska och operativa värderingarna.