Principer för datorbaserat lärande: En litteraturöversikt

Författare:

  • Lisa Nilsson

Publiceringsdatum: 2012-07-03

Rapportnummer: FOI-R--3450--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • datorbaserat lärande
  • e-inlärning
  • datorbaserade instruktioner

Sammanfattning

Datorer blir en allt vanligare del i undervisningen där datorbaserat lärande används i allt från lågstadiet till utbildning på universitet och högskolor. Bättre flexibilitet, kostnadseffektivitet, mm. gör att datorbaserat lärande även kan vara användbart för Försvarsmakten. Syftet med den här rapporten är därför att undersöka vilka för- och nackdelar det finns med datorbaserat lärande. Rapporten behandlar också lärarens roll, elevens ansvar och vad de tycker om att använda datorn i undervisningen. Rapporten bygger i första hand på en litteraturstudie men även en mindre intervjustudie. Rapporten visar att datorbaserat lärande används inom många olika områden. Rapporten visar också att datorbaserat lärande främjar elevernas lärande genom att stimulera flera sinnen och använda interaktiva scenarier och simuleringar. Datorbaserat lärande förbättrar även kommunikationen mellan elever och gör dem mer engagerade, bl.a. genom att erbjuda diskussionsforum. Fördelarna med datorbaserat lärande är att det är flexibelt, anpassningsbart, passar inlärningsstilar som inte är riktigt lämpade för traditionell undervisning och erbjuder dynamiska miljöer som är tid- och resurskrävande att återskapa i verkligheten. En nackdel kan vara att vissa upplever en osäkerhet inför teknik och inte kan ta till sig informationen. Datorbaserat lärande är kraftfullt om det genomförs på rätt sätt. Men även om läraren blir mer av en handledare så får det datorbaserade materialet inte ersätta läraren utan den personliga kontakten är fortfarande viktig.