Pålitliga IT-system i Försvarsmakten - en behovsinventering

Författare:

  • Nina Lewau
  • Jacob Löfvenberg

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3799--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • pålitlighet
  • säkerhet
  • assurans
  • behov

Sammanfattning

IT-systemen blir allt viktigare och mer omfattande, både till antal och i komplexitet. I verksamheter med höga krav på IT-säkerhet är behovet av pålitliga IT-system extra angeläget eftersom sådana är en förutsättning för att skapa en säker helhetslösning. I denna rapport presenteras resultatet av en behovsinventering med syftet att identifiera de behov som finns relaterat till pålitliga IT-system inom Försvarsmakten. Arbetet genomfördes i fyra steg: (1) insamling av data med hjälp av sju djupintervjuer, (2) identifiering av utsagor, (3) identifiering av behov och (4) strukturering av behov. Resultatet visar på stor bredd både i synsätt på pålitlighet och i vad som bidrar till ökad pålitlighet. Bland annat visar resultatet att för att nå pålitlighet räcker det inte med att ha pålitlighet bara i själva IT-systemet. Det måste också finnas pålitlighet i IT-systemets omgivning och kringliggande funktioner. Exempel på saker som bidrar till ökad pålitlighet i IT-systemen är att ha kontinuitet i ITsäkerhetsarbetet samt en tydlig verksamhetsarkitektur.