Operationsvärdering på Marintaktiska staben

Författare:

  • Jennie Ågren
  • Karl Skoog

Publiceringsdatum: 2014-10-03

Rapportnummer: FOI-R--3926--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • operationsvärdering
  • taktisk stab
  • operationsanalytiker
  • övning
  • insats
  • operation
  • beslutsstöd

Sammanfattning

Operationsvärdering är en process som är avsedd att användas inom militärt stabsarbete med syfte att visa på hur en operation fortskrider, ta fram rekommendationer för fortsatt inriktning och ge ett väl underbyggt beslutsunderlag till stab och chef. Denna rapport beskriver kort det förberedande arbetet vid den Marintaktiska staben inför stabsövningen Dagny 13 och mer detaljerat hur operationsvärderingen därefter genomfördes. Operationsvärderingsprocessen upplevdes som en viktig del av stabsarbetet och de resulterande slutsatserna och rekommendationerna bedömdes relevanta av de officerare som intervjuades efter övningen. Vidare framfördes önskemål om bättre avstämning med sektionerna inom Marintaktiska staben inför och under arbetet med operationsvärderingen för att kvalitetssäkra resultatet. Baserat på erfarenheterna från övningen rekommenderas att mer tid läggs på det förberedande arbetet kopplat till operationsvärdering, där stabens olika sektioner är delaktiga för att få till relevanta och rättvisande begrepp och att operationsvärderingen är en naturlig del av planeringen inför en övning eller operation. Vidare föreslås att ett avstämningsmöte avseende operationsvärdering införs som schemalagd rutin under en pågående operation/övning för att ge stabens olika funktioner större möjlighet att påverka dragna slutsatser och föreslagna rekommendationer. Slutligen rekommenderas starkt att ett försvarsmaktsgemensamt handledande dokument avseende operationsvärdering tas fram för att definiera begrepp och arbetssätt.