Jämställdhetsintegrering i MSB:s operativa verksamhet

Författare:

 • Karolina Gasinska Singh
 • Helene Lackenbauer

Publiceringsdatum: 2014-12-19

Rapportnummer: FOI-R--3992--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • MSB
 • Säkerhetsrådsresolution 1325
 • jämställdhetsintegrering
 • insatser
 • gender
 • genus
 • genusperspektiv
 • jämställdhet
 • jämställdhetsperspektiv
 • jämställdhetsdrivet förändringsarbete.

Sammanfattning

Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att undersöka jämställdhetsintegrering i den operativa verksamheten. Studien har funnit att MSB har en relativt god grund från vilken jämställdhetsintegreringen kan fortsätta att utvecklas. En av de stora utmaningarna är genomförandet av Säkerhetsrådsresolution 1325. MSB uppger att den är ett dilemma på grund av deras mandat och särskilda uppdrag. Studien har identifierat ett antal utmaningar för jämställdhetsintegrering i den operativa verksamheten, bl.a. otydligt ledarskap, ingen strategi för att nå målbilden och fragmenterad jämställdhetsintegrering i insatser. Rekommendationerna är följande: Ledningen måste visa tydligt ledarskap för jämställdhetsintegreringen. Tydligt formulerade mål, samt en utvecklad strategi och handlingsplan för hur jämställdhetintegrering skall uppnås, nationellt och internationellt. Omdefiniera genusrådgivarens befattning med syfte att öka kvaliteten och effekten av dennes insats. Den utbildning som erbjuds bör vara bättre anpassad till den operativa verksamheten och MSB:s specifika uppgift, både nationellt och internationellt, och vara obligatorisk för berörda medarbetare. Integrera genusperspektivet på ett konsekvent och strukturerat sätt i internationella och nationella insatser med syfte att öka effekten. Utveckla innebörden av 1325:s principer utifrån MSB:s uppgift och verksamhet.