Civil krisberedskap genom Nato

Författare:

  • Anders Noren

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4037--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Nato
  • krisberedskap
  • krishantering
  • civilt försvar
  • internationella samarbeten.

Sammanfattning

Rapporten beskriver Sveriges deltagande i Natos civila krisberedskapssamarbete (Nato CEP) och belyser vad samarbetet består i, vad svenska myndigheter gör inom samarbetet samt om och i så fall på vilket sätt detta stärker Sveriges krisberedskap. Enligt rapporten är den främsta behållningen av deltagandet tillgången till experter och kunskap inom krisberedskapsområdet från en bred krets av länder. Deltagandet skapar också förutsättningar för både nationellt och internationellt nätverksbyggande, bilaterala samarbeten samt insyn i Natos verksamhet och utveckling. Nato CEP skiljer sig från krisberedskapssamarbetet inom EU genom sitt tydliga fokus på krisberedskap inklusive civilt försvar, den civil-militära dimensionen samt samarbetets relativt begränsade politiska laddning. Risken för duplicering mellan organisationerna på krisberedskapsområdet beskrivs som relativt liten. Otydliga målsättningar, ett deltagande som är beroende av personligt engagemang samt att företrädare, myndighetsledningar och ansvariga departement har olika uppfattningen om deltagandets värde innebär en sårbarhet för den nationella ambitionsnivån inom Nato CEP. Samarbetet medför både strategiska och praktiska vinster, men dessa behöver synliggöras. Det tycks finnas en potential att i högre grad än idag omsätta deltagandet för att stärka Sveriges krisberedskap och i synnerhet det civila försvaret.