Utvärdering av MSB:s stöd till UNHCR i Jordanien 2012-2014

Författare:

  • David Forsman Ekorn
  • Johan Tejpar

Publiceringsdatum: 2015-03-26

Rapportnummer: FOI-R--4067--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MSB
  • UNHCR
  • Jordanien
  • humanitärt bistånd
  • flyktingar

Sammanfattning

Konflikten i Syrien har lett till att en stor mängd människor ur den syriska befolkningen har flytt till angränsande länder. Från 2012 till 2015 har antalet syriska flyktingar i Jordanien ökat från några tusen till omkring 600 000. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under perioden stött FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i Jordanien med att snabbt bygga upp kapacitet för registrering och omhändertagande av flyktingar i syfte att möta det eskalerande behovet. Stödet har omfattat fem mer omfattande projekt inom boende och kontor samt totalt nio sekonderingar av personal till UNHCR. I syfte att förbättra planerings- och inriktningsprocesser har MSB gett i uppdrag åt FOI att utvärdera ovanstående insatsers påverkan på UNHCR:s arbete med särskilt fokus på måluppfyllnad och relevans. Utvärderingen har bedömt att samtliga projekt inom boende och kontor har haft stor påverkan på UNHCR:s arbete. Alla dessa projekt har nått sina respektive uppsatta mål och har varit relevanta, både utifrån den aktuella situationen på marken och utifrån UNHCR:s prioriteringar i Jordanien över tid. Utvärderingen har bedömt att majoriteten av sekonderingarna har haft stor eller viss påverkan på UNHCR:s arbete. I dessa fall har sekonderingarna haft måluppfyllnad och relevans. Utvärderingen bedömer att två av sekonderingarna inte haft en påverkan på UNHCR:s arbete. Slutligen ges ett antal rekommendationer, baserat på de observationer som gjorts, för MSB:s fortsatta arbete med att utveckla rutiner och beslutsunderlag för framtida insatser.