Marin Samverkansövning 2014: Utvärdering av samverkan

Författare:

  • Dennis Granåsen
  • Charlotte Stenius

Publiceringsdatum: 2015-05-06

Rapportnummer: FOI-R--4069--SE

Sidor: 63

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ledning
  • myndighetssamverkan
  • samverkan
  • utvärdering
  • övning

Sammanfattning

Övningen Marin Samverkan 2014 genomfördes v448 vid Berga örlogshamn. Under fyra dagar deltog Tullverket, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Polisen i ett antal momentövningar relaterade till insatser med farliga ämnen. Övningsscenariot baserades på antagonistiska hotbilder, vilket gjorde att insatserna hamnade på Polisens respektive Tullverkets bord istället för Räddningstjänstens. Under övningsveckan studerades och värderades de olika organsationernas förmåga att samverka över myndighetsgränserna. Analysen är baserad på triangulering av insamlade erfarenheter via enkäter, observationsrapporter och dialog via genomgång efter övning. Den samlade bedömningen är att de deltagande myndigheterna har löst uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Den främsta lärdomen från denna övningsvecka är att samverkan föder samverkan, och att det går fort! Redan under första övningsmomentets gång observerades en stor skillnad i viljan att initiera informationsutbyten och dialog över myndighetsgränserna; både gällande det övade momentet och gällande erfarenheter och arbetssätt i stort. Denna utveckling fortsatte under hela veckans gång och kulminerade först under det sista övningsmomentet. Viljan och engagemanget ger goda förutsättningar till fungerande samverkan på den operativa nivån, men fortfarande kvarstår ett stort antal frågor att besvara som hör hemma på en högre ledningsnivå, till exempel gällande ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och samverkansform.