Utbildningsbehov inom civilt försvar

Författare:

  • Fredrik Lindgren
  • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2016-01-15

Rapportnummer: FOI-R--4194--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civilt försvar
  • höjd beredskap
  • utbildning
  • utbildningsbehov
  • MSB
  • centrala myndigheter
  • länsstyrelser

Sammanfattning

Föreliggande studie har genomförts på uppdrag av MSB i syfte att inventera vilka utbildningsbehov berörda aktörer, framför allt centrala myndigheter (inklusive MSB) och länsstyrelser, bedömer att det finns inom området civilt försvar. De enkäter och intervjuer som ligger till grund för studien genomfördes under perioden april-november 2015. Studien visar på tre olika typer av utbildningsbehov sett till sakinnehåll. Förutsättningsskapande utbildningsbehov beskriver vilka utbildningar som krävs för att myndigheterna ska kunna påbörja och genomföra arbetet med det nya civila försvaret. Exempel är grundutbildning kring det civila försvarets innebörd och mål samt en generell förståelse för aktörernas egna och andras roller i systemet. Utbildningsbehov kopplat till beredskapsförberedelser och höjd beredskap handlar om bland annat kunskap kring hotbilder, det moderna kriget, gråzonsproblematik, lagstiftning samt krigsorganisering av den egna verksamheten. Inriktnings- och metodrelaterade utbildningsbehov avser bl.a. gemensam planeringsmetodik och olika former av stöd samt inriktning och vägledning för hur man inom olika myndigheter/sektorer/geografiska områden ska utveckla arbetet med civilt försvar. T.ex. avses hur aktörerna ska prioritera sin verksamhet mot bakgrund av den återupptagna planeringen för civilt försvar. I fråga om genomförande av utbildning identifierades ytterligare två kategorier. Prioritering av utbildningsbehov omfattar i det kortare perspektivet behov av grundläggande utbildning för att höja den generella utbildningsnivån hos ansvariga inom området. I det längre perspektivet föreslår aktörerna dels fördjupade utbildningar riktade till nyckelpersoner, dels utbildningar på bredden riktade till relevanta aktörer, inklusive allmänheten. Kategorin Former av utbildning omfattar allt från självstudier och webbaserade utbildningar till längre lärarledda kurser. Bland aktörernas förslag finns en modell med olika utbildningssteg som utgångspunkt för utbildningsverksamheten.