Erfarenheter från Försvarskonceptstudien 2014

Författare:

 • Örjan Sundblad
 • Åke Wiss

Publiceringsdatum: 2016-02-04

Rapportnummer: FOI-R--4199--SE

Sidor: 6

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • försvarskonceptstudie
 • perspektivstudie
 • PerP
 • metod
 • SA-schemat
 • systemanalys
 • långsiktiga studier
 • operationsanalys
 • OA

Sammanfattning

En försvarskonceptstudie ska enligt Försvarsmaktens studie- och konceptutvecklingsplan motsvara en perspektivstudie de år en sådan inte genomförs. Försvarskonceptstudien har som uppgift att utgöra ram för övriga långsiktiga studier, främst arena- och huvudstudier. En försvarskonceptstudie genomfördes för första gången under 2014. Upplägget utgick främst från erfarenheter från arbetet med perspektivstudie 2013. Föreliggande rapport analyserar såväl den övergripande metoden som den genomförda spel- och analysverksamheten vid försvarskonceptstudien 2014. Försvarskonceptstudien 2014 planerades inte explicit enligt det i Försvarsmaktens handbok i studiemetodik föreskrivna systemanalys (SA)-schemat. Det är ändå möjligt att identifiera stegen i SA-schemat. Presentationen av metoden utgår därför från de olika stegen i SA-schemat. Eftersom studien av resursskäl stoppades under sommaren 2014 löstes endast några av de ursprungliga uppgifterna. Rapporten uppvisar följaktligen en diskrepans mellan planerad verksamhet och genomförd verksamhet. I rapporten dras några slutsatser som är giltiga inte enbart för försvarskonceptstudier. Det är viktigt att tidigt: ? Identifiera strategiska vägval eller beslutssituationer. Dessa ska därefter utgöra fokus för den kunskapsuppbyggande processen hos studien. ? Ställa krav på och ge förutsättningar för underliggande studier. Det tar tid att utarbeta underlag. Avsaknad av gemensamma ingångsvärden riskerar att leda till att studieresultat inte blir jämförbara och därmed förlorar i värde. ? Identifiera fördjupningsområden. Dessa utgör en viktig grund för den kunskapsuppbyggande processen. Dessutom måste metoder ges möjlighet att utvecklas och prövas.