Svenska försvarsutgifter - i nordisk jämförelse

Författare:

 • Peter Nordlund
 • Bernt Öström

Publiceringsdatum: 2016-03-11

Rapportnummer: FOI-R--4238--SE

Sidor: 79

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsutgifter
 • Norden
 • försvarsinriktning
 • lönekostnader
 • materielkostnader
 • samhällsekonomiska värnpliktskostnader
 • alternativkostnader för värnplikt
 • BNP-andel
 • bilaterala försvarssamarbeten

Sammanfattning

Denna rapport är en del av FOI:s stöd till Försvarsmakten i den militärstrategiska inriktningen och den långsiktiga planeringen, det s.k. SMI-projektet där SMI Ekonomi är ett delprojekt. I rapporten jämförs de ekonomiska förutsättningarna för försvarsmakterna i de nordiska länderna Danmark, Norge och Finland samt därutöver även Österrike. Vi har även värderat försvarsutgifterna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv genom att vi estimerat den samhällsekonomiska merkostnaden för värnplikt. Som en kompletterande aktivitet studeras, översiktligt, även några bilaterala försvarssamarbeten dels Nederländerna - Belgien, dels Australien - Nya Zeeland. Syftet har varit att öka kunskapen om den försvarsekonomiska situationen i de olika länderna och att genom att så långt möjligt ensa avgränsningar och redovisningsprinciper kunna göra rättvisande jämförelser av de ekonomiska förutsättningarna för dessa länder. Syftet med studien av de bilaterala samarbetena har varit att få idéer och uppslag till svenska bilaterala försvarssamarbeten. Sammanfattningsvis blir slutsatsen att Norge nästan oavsett mått har höga försvarsutgifter och Österrike låga. Sverige har dock högst totalutgifter på en nivå något över Norge men sett i relation till BNP och befolkning är utgifterna i Sverige mer jämförbara med Danmarks. Sverige är det enda land bland de studerade länderna som inte längre tillämpar värnplikt under fredstid. Övriga länder tillämpar någon form av värnplikt. Om de samhällsekonomiska kostnaderna för värnplikt beaktas ökar de dessa länders försvarsutgifter både i absoluta termer och i förhållande till BNP och befolkning.