Validering av operativt beslutsstöd för prioritering av resurser

Författare:

  • Magdalena Granåsen
  • Charlotte Stenius

Publiceringsdatum: 2017-02-06

Rapportnummer: FOI-R--4385--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Beslutsstöd
  • beslutsfattning
  • samverkan
  • resursprioritering

Sammanfattning

Rapporten beskriver metod och resultat från en studie syftande till att validera ett beslutsstöd (metod) för resursprioritering som utformas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beslutsstödet är tänkt att hjälpa beslutsfattare att förstå en tidskritisk situation för att komma fram till hur tillgängliga resurser bör användas. Det ska kunna användas över hela hotskalan och sida vid sida med andra metoder. Beslutsstödet består av fem processteg som kan bearbetas till olika djup. FOI:s validering baserades på ett utkast av beslutsstödet och syftade till att identifiera förbättringsbehov för de olika processtegen. Valideringen utgick från beslutsstödets målsättningar och genomfördes med fem grupper med totalt 22 användare inom beslutsstödets tänkta målgrupp. Användarna representerade länsstyrelse, kommun, räddningstjänst, region och polismyndighet. Valideringstillfällena inleddes med en utbildning på beslutsstödet följt av ett scenariobaserat beslutsspel och en avslutande gruppdiskussion. Datainsamlingen bestod av bakgrunds- och efterenkät, observationer och dokumentation under beslutsspelet samt anteckningar under gruppdiskussionen. Gruppernas synpunkter var till övervägande del samstämmiga. Ett aktörsgemensamt beslutsstöd kan utgöra vägledning i arbetet. Beslutsstödet hjälpte till att föra in olika perspektiv i beslutsprocessen som annars lätt kan glömmas bort och skapade därmed en förutsättning för väl avvägda beslut. Det blir tydligt och spårbart vad som leder fram till beslutet. Valideringens identifierade förbättringsbehov handlade i stor utsträckning om ökad enkelhet och tydlighet avseende beslutsstödets utformning. Metoden är skalbar men behöver ändå förtydligas och förenklas. En dokumentationsmall, med tydliga rubriker, skulle ge både förutsättningar för ökad spårbarhet och förståelse för vad som ska uppnås i de olika stegen. Deltagarna i studien upplevde att terminologin ytterligare behöver ensas med skriften Gemensamma grunder och stabsmetodik. Därutöver behöver logiken mellan de olika processtegen och delfrågorna ses över eftersom visst innehåll i dagsläget upplevs komma i fel ordning.