Effektiv materielförsörjning - Nordiska länders strategi, organisation och försvarsindustri

Författare: Per Olsson, Peter Nordlund
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2017
Publiceringsdatum: 2017-09-12
Rapportnummer: FOI-R--4452--SE
Nyckelord: Norden, försvar, samarbetsmöjligheter, materiel, anskaffning
Keywords: Nordic countries, defence, cooperation possibilities, materiel, procurement
Sammanfattning: Denna rapport syftar till att kartlägga likheter och skillnader inom materielförsörjningsområdet beträffande strategier, organisationer och försvarsindustrier i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt medvetandegöra dessa för beslutsfattare och andra relevanta aktörer. Studien syftar också till att belysa vilka konsekvenser dessa likheter och skillnader kan få för framtida samarbetsmöjligheter länderna emellan. Ländernas materielförsörjningsstrategier uppvisar såväl skillnader som likheter. Sverige har identifierat två väsentliga säkerhetsintressen medan Finland lägger stor vikt vid försörjningsberedskap och förmågan att underhålla sina system. Norge, men framförallt Danmark, lägger stor vikt vid interoperabilitet med NATO. Bland samtliga länder är militär förmåga den överordnade prioriteringen. Men detta innebär att förmågekrav måste vara lika för att gemensamma anskaffningar ska bli lyckade. Samtliga länder eftersträvar också kostnadseffektvitet, vilket kan skapa förutsättningar för samarbete. Men samtidigt kan vissa länders anskaffning av befintlig eller begagnad materiel begränsa samarbetsmöjligheter kring nyutvecklade och obeprövade system. Ländernas organisationsstrukturer är relativt lika, men vissa skillnader finns fortfarande. Befogenheter och beslutsgränser gällande belopp skiljer sig åt mellan länderna, vilket är viktiga att ta hänsyn till vid samarbete. Även praktiska problem som skillnader i budget- och livscykler kan utgöra utmaningar vid gemensam anskaffning. De nordiska ländernas försvarsindustrier skiljer sig åt i termer av storlek, fokus och vilka typer av system de producerar. Dessa skillnader innebär att det finns lite konkurrens mellan länderna, vilket kan underlätta materielsamarbeten. Samtidigt innebär detta att möjligheter till produktionssamverkan och kostnadsdelning kan vara begränsade. Bristande förståelse för ländernas likheter och skillnader kan leda till genomtänkta samarbeten som i sin tur kan få negativa konsekvenser för militär förmåga, kostnader och ledtider. En ökad förståelse kan däremot tjäna till att förbättra förutsättningarna för och resultaten av samarbeten inom materielförsörjningen mellan nordiska länder.
Abstract: The purpose of this report is to outline differences and similarities between the materiel supply strategies, organisations and defence industries of Sweden, Finland, Norway and Denmark. It is also to make decision makers and other relevant actors dealing with materiel supply questions aware of these. The purpose is also to outline which consequences the differences and similarities may have for future cooperation possibilities between the countries. The countries' materiel supply strategies demonstrate differences as well as similarities. Sweden has identifies two essential security interests while Finland emphasises security of supply and the capability to maintain its systems. Norway, and to a larger extent Denmark, emphasises interoperability with NATO. Military capability has the highest priority among all the countries. But this also means that capability specifications must display similarities in order for common procurement to be successful. All countries also strive for cost efficiency, which can create preconditions for cooperation. But at the same time, some countries' procurement of available or used equipment can limit the cooperation possibilities surrounding newly developed and untested systems. The countries' organisational structure are relatively similar, but some differences still exist. Authority and decision making regarding amount limits differ between the countries, which is important to take into consideration with regards to cooperation. Even practical problems such as differences in budget- and life cycles can constitute challenges in connection to common procurement. The Nordic countries' defence industries differ in terms of size, focus and which types of systems they produce. The defence industry in Sweden is significantly larger than those in the other Nordic countries. These differences means that there is little competition between the countries, which can make cooperation easier. At the same time, this means that possibilities for joint production and cost sharing may be limited. A lack of understanding of the countries' similarities and differences can lead to ill-advised cooperation that in turn can have negative consequences for military capability, cost and lead time. An increased understanding on the other hand can serve to improve conditions for and results of cooperation within materiel supply between the Nordic countries.