Terränganalys för simuleringstillämpningar - slutrapport

Författare:

  • Peter Follo
  • Johan Hedström
  • Gustav Tolt

Publiceringsdatum: 2018-02-20

Rapportnummer: FOI-R--4537--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Terränganalys
  • simuleringar
  • geografisk information
  • 3D-modeller
  • ruttplanering
  • detektion av stridsställningar

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar verksamheten för projektet Terränganalys för simuleringstillämpningar (TAST) 2015-2017 och beskriver de uppnådda resultaten kopplat till projektets frågeställningar. Projektets syfte har varit att visa hur större hänsynstagande till terrängens möjligheter och begränsningar kan förbättra kvaliteten på simulering av militära enheter och förband på lägre nivåer (enskilda fordon - pluton). De huvudsakliga resultaten kan sammanfattas enligt följande: Algoritmer för automatisk ruttplanering och detektion av intressepunkter i terrängen; Ett vidareutvecklat, robust och användarvänligt mjukvarubibliotek för terränganalys (Geo Analyst Library) som idag används av flera FOI-projekt för olika typer av terränganalys; Ökad kunskap om nyttan med bättre och mer detaljerad geografiska data i militära sammanhang; Ökad kunskap om möjligheter och begränsningar med existerande ramverk för simuleringsbaserad övning och träning. Ett värde av automatiska metoder för terränganalys, såsom ruttplanering och detektion av stridsställningar, är att de minskar behovet av detaljerat skriptade scenarion och stödpersonal som spelar egna och motståndarens förband. Det frigör resurser och ger större möjligheter att fokusera på analyser på en högre nivå och mer komplexa scenarion. Terränganalysverktyg kan också användas som stöd i framtagandet av scenarion för att exempelvis uppskatta tidsåtgång för olika moment och skapa beredskap för olika handlingsalternativ och utfall. Projektet har visat att det är möjligt att göra terränganalysalgoritmer som tar hänsyn till flera grundläggande faktorer samtidigt i val av framryckningsväg och observationspunkter. Detta har bekräftats genom flera kontakter med och demonstrationer för militära ämnesexperter.