Litteraturstudie om framtidens elförsörjning och elberedskap

Författare:

  • Christoffer Wedebrand
  • Ester Veibäck

Publiceringsdatum: 2018-03-27

Rapportnummer: FOI-R--4565--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • elförsörjning
  • framtid
  • robust
  • elberedskap
  • energiförsörjning

Sammanfattning

I denna rapport har vi sammanställt möjliga händelseutvecklingar som kan påverka robustheten i det svenska elsystemet. Händelseutvecklingarna sammanfattas inom sex områden: arbetskraft och människor, energitillgång och elproduktion, teknik och infrastruktur, energianvändning, omvärldsläge samt klimatförändringar. Utöver sammanfattningarna finns förslag på fördjupningsläsning för varje område. Sammantaget kan vi konstatera att litteraturen förutspår relativt genomgripande förändringar den kommande tiden, till exempel med avseende på demografi och våra individuella förväntningar på arbetsliv och samhällsstandard. Utveckling inom it menar man leder till ett skifte i hur vi använder digitala verktyg och kommunikation på ett mer genomgripande sätt, vilket också påverkar elsystemet. Vi tror att tre viktiga områden att utveckla är incitamentsstrukturer för att tillse att beredskap och säkerhet också fortsatt utgör en viktig del i utvecklingen av elsystemet, att attrahera arbetskraft med rätt kompetens till elsektorn samt att hantera den ökande komplexiteten i analys och hantering av risker och sårbarheter.