Att analysera och förstå behovet av situationsanpassad ledning och samverkan

Författare:

  • Björn J E Johansson
  • Johan Nordström
  • Jiri Trnka
  • Per-Anders Oskarsson

Publiceringsdatum: 2018-04-11

Rapportnummer: FOI-R--4579--SE

Sidor: 63

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ledning
  • Samverkan
  • Lednings- och samverkansagilitet
  • Krisberedskap
  • Krishantering
  • Situationsanpassad

Sammanfattning

Denna rapport belyser problematiken med och tillhandahåller kunskap kring situationsanpassad ledning och samverkan vid komplexa samhällsstörningar som kräver inriktning och samordning av många olika aktörer. Med utgångspunkt från erfarenheter från samhällsstörningar som dokumenterats i tidigare forskning, utredningar och analyser diskuteras behovet av att utveckla kunskap kring situationsanpassad ledning och samverkan. Konceptet lednings- och samverkansagilitet med tillhörande teorier diskuteras. Konceptet syftar till att beskriva aktörers förmåga att anpassa sig till den rådande situationen och dess förhållanden. Konceptets tillämpning i ett svenskt sammanhang problematiseras ur fyra olika perspektiv: (a) helhetsmetoden och de fem nivåerna, (b) nationellt ledningssystem, (c) begräsningar i möjligheten att fördela beslutsrätt och (d) mätbara indikatorer på ledning och samverkan. Slutligen beskrivs hur konceptet kan tillämpas genom ett analysstöd som ska kunna användas för att värdera och utveckla förmågan till situationsanpassad ledning och samverkan. Analysstödet är avsett att kunna användas både före, under och efter en samhällsstörning eller en övning. Stödet tar sin utgångspunkt i synsättet människa-teknik-organisation och antar tre olika perspektiv: process, förmåga och bemanning.