Utveckling av CBRNE-förmåga: Metodstöd för utformning av utbildning, träning och övning

Författare:

 • Mirko Thorstensson
 • Johan Nordström
 • Jiri Trnka
 • Helena Granlund

Publiceringsdatum: 2018-06-25

Rapportnummer: FOI-R--4588--SE

Sidor: 99

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • CBRNE
 • räddningstjänst
 • insatspersonal
 • kompetensutveckling
 • utbildning
 • träning
 • övning
 • förstärkt återkoppling
 • faktabaserade underlag

Sammanfattning

Insatspersonal kan, i samband med CBRNE-händelser1, komma att ställas inför ett flertal olika problem som behöver lösas för att det totala hjälpbehovet ska kunna tillgodoses. En del av dessa problem kommer att vara oförutsedda, svåra att identifiera eller bedöma omfattningen av. Detta ställer krav på att den regelbundna utbildning, träning och övning som insatspersonalen genomför innan en CBRNE-händelse leder till att personalen utvecklar samtliga de uppgiftsinriktade-, ideologiska-, normativa- och utvecklingsinriktade kompetenser som krävs för att de ska kunna möta de krav som en sådan händelse kan komma att ställa på dem. Syftet med metodstödet är att ge stöd i att utveckla personalens olika delkompetenser genom såväl anpassningsinriktat som utvecklingsinriktat lärande med inriktning mot CBRNE-området. Metodstödet beskriver hur ? utbildning, träning och övning kan kombineras för att uppnå en effektiv kompetensutveckling ? faktabaserade underlag kan användas för att öka förutsättningarna för att göra erfarenheter av realistiska förlopp i samband med övningar ? spel- och övningsledarkort kan användas för att höja kvaliteten på seminarieövningar ? förstärkt återkoppling kan användas för att på ett effektivt sätt ta tillvara erfarenheter från övningar och utveckla insatspersonalens kompetens.