FOI:s EU-projektportfölj inom samhällssäkerhet och krisberedskap

Författare:

 • Eva Mittermaier
 • Karin Hjalmarsson
 • Carina Eldsäter
 • Hans Frennberg

Publiceringsdatum: 2018-12-10

Rapportnummer: FOI-R--4653--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Horisont 2020
 • säkra samhällen
 • krisberedskap
 • samhällssäkerhet
 • CBRNE
 • EU
 • projekt
 • ramprogram

Sammanfattning

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har genom åren medverkat i ett stort antal EU-finansierade projekt, i storleksordningen 150 stycken. Knappt 80 av dessa ser vi kan vara relevanta för samhällssäkerhet och krisberedskap. Sammantaget är det en omfattande verksamhet och en ansenlig mängd kunskap som har utvecklats. Denna rapport presenterar FOI:s "EU-projektportfölj inom samhällssäkerhet och krisberedskap". Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att kunskapen kan spridas och nyttiggöras i större omfattning och att den kan fungera som en kunskapsbank i framtida arbete med forskningsansökningar till EU. Projekten är i rapporten grupperade enligt strukturen för EU:s sjunde ramprogram, FP7. Projekten är huvudsakligen från FP7 men inkluderar även projekt från H2020: Säkra samhällen. Några av projekten hade annan EU-finansiering. Sammanställningen har gjorts inom ramen för projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen. Plattformsprojektet drivs av FOI och syftet är att öka nyttan för svensk krisberedskap av EU-finansierade projekt. Plattformen är en samlande nod för svenska behov inom H2020:s utlysningar och för den kunskap som genereras i EU-projekt inom området. www.foi.se/plattform