Handbok för kommunalt RSA-arbete

Författare:

 • Vidar Hedtjärn Swaling
 • Johan Bengtsson
 • Pär-Anders Albinsson
 • Anna Sparf
 • Carl Denward

Publiceringsdatum: 2018-12-27

Rapportnummer: FOI-R--4656--SE

Sidor: 110

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RSA-arbete
 • kommun
 • verksamhet
 • risk
 • sårbarhet
 • beredskap
 • säkerhet
 • nytta.

Sammanfattning

Enligt lag är Sveriges kommuner ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Vart fjärde år ska resultatet sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och rapporteras till länsstyrelsen. Denna handbok beskriver en arbetsgång med tonvikten på kommunens egen nytta av RSA-arbetet, men där resultaten även kan användas för den lagstadgade rapporteringen. Arbetsgången omfattar de fyra faserna planering, RSA-arbete på verksamhetsnivå, RSA-arbete på kommunnivå, samt uppföljning, utvärdering och rapportering. Handboken innehåller också ett antal hjälpmedel som presenteras i bilagor. Handboken vänder sig främst till personer med ansvar för att leda och koordinera RSA-arbetet. Handboken bygger på intervjuer, workshopar och dokumentstudier. Utvecklingsarbetet har framför allt handlat om att kartlägga och analysera olika arbetssätt samt att identifiera stöd till de aktiviteter som kommunerna har ansett svåra. Handboken är framtagen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, med finansiering av anslag 2:4 Krisberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). *** Den här handboken kan beställas i tryckt format direkt via rapporter@foi.se. Priset är SEK 259,00/st.