Personal för ett nytt civilt försvar - Förutsättningar, problem och möjligheter

Författare:

 • Per Larsson
 • Christoffer Wedebrand
 • Carl Denward

Publiceringsdatum: 2018-12-20

Rapportnummer: FOI-R--4675--SE

Sidor: 115

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • personalplanering
 • personalförsörjning
 • personalbehov
 • civilt försvar
 • civilplikt
 • allmän tjänsteplikt
 • totalförsvarsplikt
 • frivilliga
 • höjd beredskap
 • planeringsvakuum
 • totalförsvarsplanering
 • beredskapsplanering
 • rekryterings-källor

Sammanfattning

Denna rapport är författad på uppdrag av Regeringskansliet inom ramen för FOI-projektet SABEK (Samhällets beredskap i kris och krig). Den genomförda studien syftar primärt till att utgöra ett kunskapsunderlag inför framtida överväganden och beslut avseende personalplanering för ett nytt civilt försvar. Studien anlägger en explorativ och kunskapssammanställande ansats och bygger på en litteraturstudie som bland annat belyser personalplaneringens historiska kontext och ett urval relevanta regelverk. Dessutom har en begränsad intervjustudie genomförts. Insamlat material har sammanställts genom ett analysramverk som utgör studiens grundstomme. Förutom att sammanställa materialet belyser ramverket också tänkbara problem och möjligheter avseende personalplanering för det civila försvaret. Studien drar ett flertal slutsatser. Till att börja med konstateras en avsaknad av relevanta ingångsvärden för en rationell personalplaneringsprocess (ett så kallat "planeringsvakuum"). All form av personalplanering är beroende av att känna till vilka verksamheter som de facto ska bemannas, och under vilka förutsättningar dessa ska verka samt relevanta ambitionsnivåer och målsättningar. Vidare dras slutsatsen att en personalplaneringsprocess förutsätter ett engagemang från ett stort antal aktörer samt innebär långa ledtider. Detta ställer krav på en genomtänkt och systematisk planering med en väl tilltagen tidshorisont. Avslutningsvis avhandlas slutsatser och medföljande ställningstaganden relaterade till de tre primära rekryteringskällorna: civilpliktiga, frivilliga och anställda inom ordinarie verksamhet.