Totalförsvarsplanering med fokus på CBRN - Metod för implementering av kunskap om antagonistiskt CBRN-hot

Författare:

 • Susanne Börjegren
 • Stina Holmgren Rondahl
 • Anders Larsson
 • Birgitta Liljedahl
 • Magnus Normark
 • Anna Karin Tunemalm
 • Annica Waleij
 • Per Wikström

Publiceringsdatum: 2019-04-08

Rapportnummer: FOI-R--4754--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • CBRN-hotbild
 • scenariobaserat spel
 • totalförsvarsplanering

Sammanfattning

I denna rapport sammanfattas det arbete som gjorts inom det av MSB finansierade FACIT-projektet (Framtida hotbild avseende antagonistiska CBRN-hot samt dess implikationer för uppbyggandet av totalförsvar). Inom ramen för projektet har en framåtblickande antagonistisk CBRN-hotbild formulerats av en grupp bestående av deltagare från Försvarsmakten, FOI, MSB, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. För att visa på betydelsen av det framtagna underlaget samt hur det skall tillämpas för den nationella totalförsvarsplaneringen, har projektet innefattat implementering av kunskap om hotbilden med avseende på en pilotsektor. Denna implementering skedde under hösten 2018 i ett scenariobaserat spel med god återkoppling från två vattenaktörer, VAKIN i Umeå och Kretslopp och Vatten i Göteborg.