Allmänheten och totalförsvaret: resultat från en enkät utskickad hösten 2018

Författare:

  • Christoffer Wedebrand

Publiceringsdatum: 2019-05-10

Rapportnummer: FOI-R--4771--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • enkät
  • allmänheten
  • totalförsvar
  • militärt försvar
  • civilt försvar
  • psykologiskt försvar
  • krisberedskap

Sammanfattning

I föreliggande rapport presenteras en översikt av resultaten från en enkätundersökning vars syfte var att i bred mening undersöka allmänhetens attityder och förväntade beteenden i sammanhanget av kris och krig. Rapporten återspeglar enkätens struktur och presenterar i tur och ordning resultaten av respondenternas svar på enkätens frågor. Rapportens huvudsakliga kapitel behandlar således de tematiska områdena Sveriges beredskap, Förberedelser för kris och krig samt Vid kris och krig. Presenterade resultat utgör alltså endast en översikt. Fördjupade analyser av resultaten är planerade inom ramen för kommande studier.