Kommunerna och det lokala geografiska områdesansvaret

Författare:

  • Pär Eriksson
  • Per Larsson
  • Frej Welander

Publiceringsdatum: 2020-01-16

Rapportnummer: FOI-R--4800--SE

Sidor: 125

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • lokalt geografiskt områdesansvar
  • verksamhetsansvar
  • krisberedskap
  • civilt försvar
  • kommuner

Sammanfattning

I denna rapport redovisas en explorativ studie rörande hur kommunerna uppfattar sitt lokala geografiska områdesansvar i fred och vid höjd beredskap med avseende problem och möjligheter för verkställighet av det nämnda ansvaret. Till grund för studiens resultat har företrädare för ett drygt tiotal kommuner av olika karaktär och i olika delar av landet intervjuats. Därtill har företrädare för länsstyrelser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges kommuner och Regioner, SKR) intervjuats. I rapporten belyses också som en utgångspunkt bakgrunden och de ursprungliga intentionerna med det lokala geografiska områdesansvaret. Rapporten som är utförd på uppdrag av Justitiedepartementet syftar primärt till att utgöra ett kunskapsunderlag för Regeringskansliet inför dess fortsatta styrning och inriktning av arbetet med lokal fredstida krisberedskap och lokalt civilt försvar. Rapporten torde även vara av intresse för de som på kommuner, länsstyrelser samt centrala myndigheter arbetar med frågor som berör krisberedskap och civilt försvar på kommunal nivå.