Nato och svensk civil beredskap – Ett kunskapsunderlag med fokus på NATO Baseline Requirements och svensk energiförsörjning

Författare:

 • Daniel Jonsson
 • Ester Veibäck

Publiceringsdatum: 2020-03-09

Rapportnummer: FOI-R--4937--SE

Sidor: 86

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • Nato
 • Nato och Sverige
 • Natos civila krisberedskapsarbete
 • Natos baskrav
 • resiliens
 • avskräckning
 • trösklar
 • värdlandsstöd
 • civilt försvar
 • totalförsvar
 • energi
 • energiförsörjning
 • försörjningstrygghet
 • energikrishantering

Sammanfattning

Sverige är en aktiv deltagare i Natos civila krisberedskapsarbete Civil Emergency Planning (CEP), där Natos baskrav, NATO Baseline Requirements (NBR), har utvecklats. Detta berör bl.a. energiförsörjningen. NBR syftar till att förbättra Nato-medlemmarnas och partnerskapsländernas förmågor som bidrar till ökad samhällelig resiliens. Detta bidrar bl.a. till att etablera avskräckning och trösklar mot angrepp samt möjliggör värdlandsstöd. Rapporten belyser Natos civila krisberedskapsarbete och bidrar med insikter om hur arbetet med NBR kopplar till motsvarande befintliga nationella processer i Sverige, i synnerhet de som berör trygg energiförsörjning. Vidare diskuteras praktiska, strategiska och politiska mervärden och potentiella problem, som kan följa av användandet av NBR inom krisberedskapen och totalförsvaret. Avslutningsvis föreslås en metodik som kan användas av enskilda civila myndigheter för att skapa ett förhållningssätt till NBR.