Läs mer
Start

Civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Försvarspolitikens ändrade fokus sedan 2010 mot det nationella perspektivet och dagens försämrade säkerhetspolitiska situation har inneburit att arbetet med civilt försvar har återupptagits.

Samhället måste kunna fortsätta att fungera även vid ett angrepp mot Sverige och det militära försvaret är beroende av stöd från andra delar av samhället för att kunna verka. FOI genomför studier och analyser som rör utvecklingen av ett modernt civilt försvar, bland annat på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

FOI:s arbete med civilt försvar och några slutsatser om utvecklingen så här långt är ämnet för ett avsnitt i podden "I krig och fred" som kan laddas ner härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Intervjun med FOI spelades in 14 april 2016.)

 

Arbetet har hittills resulterat i följande rapporter:Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik (2018)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Typfall är beskrivande hotbildsunderlag som speglar olika möjliga situationer och händelseförlopp. FOI har tidigare tagit fram fyra typfall på uppdrag av MSB, se Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar (2014). Nu har dessa kompletterats med ett femte typfall med ett händelseförlopp som speglar en eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används. (FOI MEMO 6338)

Daniel Jonsson

 

Näringslivets syn på roller och ansvar i totalförsvaret (2017)länk till annan webbplats

Näringslivet har åter hamnat i fokus för den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Vad som hittills i stor utsträckning präglat planeringen är dock att ansvariga aktörer talar om näringslivets viktiga roll istället för att prata med företagen om densamma. Denna studie baseras på intervjuer med företag och undersöker hur näringslivet ser på roller och ansvar i totalförsvaret. (FOI-R--4551--SE)

Matilda Olsson, Charlotte Ryghammar, Jenny Lundén

 

Sektorsansvar – Ansvarssystem eller semantik? (2017)länk till annan webbplats

Rapporten belyser företeelsen sektorsansvar inom beredskapen i syfte att finna eventuella problem och ge förslag till utvecklingsmöjligheter. (FOI-R--4542—SE)

Carl Denward, Per Larsson, Ann-Sofie Stenérus Dover

 

Att skydda civilbefolkningen från krigets verkningar – underlag till MSB:s regeringsuppdrag om ett nytt svenskt befolkningsskydd (2017)länk till annan webbplats

Memot utgör ett underlag för MSB:s regeringsuppdrag om ett nytt befolkningsskydd. Del 1 innehåller ett fristående konceptunderlag. Här finns en genomgång av förmågor som skulle kunna bli aktuella och ett antal illustrativa exempel på ambitionsnivåer per förmåga. Del 2 belyser ett antal för befolkningsskyddet relevanta begrepp och innehåller också en historisk genomgång. (FOI Memo 6121)

Per Larsson, Carl Denward

 

Kärnvapenhot och civilt försvar – en kunskapsöversikt (2017)öppnas i nytt fönster

Syftet med denna rapport är att identifiera de största kunskapsluckorna i dagsläget avseende kärnvapenhot och civilt försvar och att ge förslag på prioriterade områden för framtida forskning. (FOI-R--4444--SE)

Martin Goliath, Torbjörn Nylén, Daniel Sunhede, Mattias Waldenvik

 

Att använda scenarier i planering för civilt försvar (2017)länk till annan webbplats

Denna metodrapport fokuserar på scenario- och typfallsutveckling inom civilt försvar. Syftet är bland annat att
bidra med inspiration, handfasta råd och ingångsvärden till stöd för planerande aktörer inom civilt försvar. (FOI-R--4434--SE)

Daniel Jonsson

 

Värna civilbefolkningen – en litteraturstudie (2017)länk till annan webbplats

Rapporten ger en övergripande bild över kunskapsläget för området värna civilbefolkningen, baserad på ca 300
dokument från perioden 1961-2016. (FOI-R--4437--SE)

Björn Nevhage, Roger Roffey, Jessica Johansson, Eva Mittermaier

 

Det civila försvarets utgångspunkt i krisberedskapen. En övergripande analys av förutsättningar och utmaningar (2017)länk till annan webbplats

Denna studie analyserar förutsättningarna att bygga det civila försvaret på krisberedskapen utifrån tre perspektiv, nämligen i) att bygga på krisberedskapens materiella och personella resurser, ii) att bygga på krisberedskapens ansvarsförhållanden och roller samt iii) att utgå från krisberedskapens planeringsprocesser. En slutsats är att det finns goda sådana förutsättningar, men att den typ av hot som det civila försvaret ska möta gör att det inte kommer att vara tillräckligt. (FOI-R--4431--SE)

Bengt Johansson, Kristoffer Darin Mattsson, Eva Mittermaier, Niklas Rossbach

 

Spindeln i nätet – länsstyrelsernas arbete med civilt försvar och krisberedskap (2017)länk till annan webbplats

Länsstyrelserna har en central roll i såväl den fredstida krisberedskapen som i det civila försvaret och totalförsvaret. Studien handlar i första hand om länsstyrelsernas syn på sina förutsättningar att hantera sin roll i arbetet med dessa frågor, men rapporten innehåller även en historisk tillbakablick över totalförsvaret och en redovisning av viktiga aspekter inför det fortsatta arbetet. (FOI-R--4414--SE)

Ester Veibäck, Charlotte Ryghammar, Matilda Olsson

 

Scenariobaserad planering för civilt försvar inom energiområdetlänk till annan webbplats (2017)

Användning av scenarier är en viktig del i planeringen för civilt försvar eftersom scenarier är ett mycket användbart hjälpmedel i planering och förberedelser för något som är förknippat med osäkerhet. FM/MSB hänvisning i grundsynen tillde typfall som FOI tidigare tagit fram länk till annan webbplatssom ett grundläggande planeringsunderlag illustrerar också detta. Rapportens
slutsatser och förslag på arbetssätt med anpassade scenarier kan användas inom all samhällsviktig verksamhet, inte bara inom energiområdet. (FOI-R--4356--SE)

Daniel K Jonsson, Bengt Johansson, Fredrik Lindgren, Ester Veibäck, Maria Bergstrand

 

Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig (2016)länk till annan webbplats

I denna studie undersöks hur frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer och trossamfund uppfattar dagens förutsättningar för medverkan i arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret och hur dessa förutsättningar kan förbättras. (FOI-R--4295--SE)

Fredrik Lindgren, Kristoffer Darin Mattsson, Jessica Johansson

 

Sammanställning och reflektioner kring bevakningsansvariga myndigheters redovisning av arbetsläget inom civilt försvar den 10:e juni 2016 (2016)PDF

I juni 2016 redovisade bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser – enligt regeringens planeringsansvisningar för det civila försvaret – sitt arbete med civilt försvar. Memot innehåller en sammanställning av dessa underlag (med undantag för de redovisningar som omfattas av sekretess.)

Anders Norén

 

Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) ur ett civilt perspektivPDF (2016) 

I denna studie undersöks bland annat den planeringsmetod (SPL) som används inom Försvarsmakten och i vilken
utsträckning Försvarsmaktens planering kan användas som utgångspunkt för det civila försvarets planering inför höjd beredskap.

Johan Blixt & Thomas Ekström

 

Kommunal krisberedskapsplanering – möjlig utgångspunkt för det civila försvarets planering inför höjd beredskapPDF (2016)

Studien undersöker vilken planering och vilka planeringsmetoder som används av kommunerna vid förberedelser inför och vid hantering av fredstida kriser, samt om och på vilket sätt dessa kan användas som utgångspunkt för planering inför höjd beredskap.

Anna Sundberg & Sara Sörensen


Utmaningar och möjligheter för civilt försvar att baseras på den fredstida krisberedskapen – en tentativ belysningPDF

Rapporten belyser hur och i vilken utsträckning det civila försvaret kan ta sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap. Underlaget är resultatet av en förstudie där övergripande resonemang och exempel används för att peka ut områden som särskilt bör uppmärksammas i den fortsatta utvecklingen av civilt försvar och fredstida krisberedskap.

Per Larsson, Carl Denward, Maria Lagerström, Fredrik Lindgren, Anders Norén

 

Värdlandsstöd vid höjd beredskap – Innebörd för det civila försvaret (2016)

I rapporten beskrivs vad värdlandsstöd är, vad det skulle kunna innebära för aktörer inom det civila försvaret vid höjd beredskap och hur förmågan att tillhandahålla värdlandsstöd kan utvecklas.
Maria Lagerström och Anders Norén

 

Utbildningsbehov inom civilt försvar (2015)

Rapporten redovisar en inventering av utbildningsbehov inom området civilt försvar och höjd beredskap, framförallt så som de uttrycks av centrala myndigheter och länsstyrelser. Exempel på behov är lagstiftning, hantering av gråzonsproblematik och sekretess.
Fredrik Lindgren och Ann Ödlund

 

De regionala stabernas försvarsplanering: En nulägesbeskrivning (2015)

Rapporten belyser bl.a. Försvarsmaktens regionala stabers arbete med försvarsplanering, deras relation till övriga delar av Försvarsmakten samt till civila aktörer regionalt, främst i form av länsstyrelserna.
Ann Ödlund

 

Utmaningar i återbyggnaden av Sveriges civila försvar (2015)

Efter mer än 15 års uppehåll i arbetet med samhällets förmåga i krigstid väntar många utmaningar längs vägen mot ett nytt civilt försvar. Artikeln lyfter fram tre särskilt viktiga utmaningar i detta arbete. (Särtryck ur Strategisk utblick 6, FOI-R--4130--SE)
Fredrik Lindgren och Ann Ödlund

 

Första hjälpen i civilt försvar – en kunskapssammanställning (2015)PDF

Rapporten innehåller en sammanställning av kunskap om vad civilt försvar är, vad som antas påverka utvecklingen av att nytt civilt försvar samt kunskap om förutsättningarna för att bedriva civilt försvar om det skulle bli krig idag.
Anders Norén

 

Civilt försvar – en forskningsöversikt (2015)

Rapporten redovisar en forskningsöversikt inom området civilt försvar som genomförts på uppdrag av MSB. En övergripande slutsats är att det saknas aktuell forskning inom en stor del av området.
Fredrik Lindgren

 

Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar (2014)PDF

Studien är en utveckling av de typfall som presenterades i Civilt försvar – en förstudie och syftar till att utgöra grund och verktyg till metodstöd för aktörer inom civilt försvar och bör ge aktörer ökad förståelse för förutsättningar vid en hotutveckling som leder till beredskapshöjning.
Fredrik Lindgren

 

Inslag i modern krigföring – konsekvenser för civilt försvar (2014)PDF

Studien syftar till att beskriva aspekter av det moderna kriget samt att utifrån denna diskutera vilka krav som ställs på det civila försvaret. Tyngdpunkten ligger på det moderna krigets konsekvenser för civilt försvar.
Fredrik Lindgren

 

Krigsorganisering och resursförstärkning i det civila försvaret (2014)PDF

Studien syftar till att belysa förutsättningar, förändringar och konsekvenser som krigsorganisering vid höjd beredskap medför samt att kartlägga och beskriva hur resursförstärkning kan gå till vid krigsfara och krig.
Ann Ödlund och Fredrik Lindgren

 

Civilt försvar – en förstudie (2013)PDF

Syftet med studien är att genom ett antal relevanta typfall bidra till att identifiera behov av vidare studier, fortsatt planering och åtgärder avseende civilt försvar.
Robert Dalsjö, Jörgen Lindström, Karl Wesslau och Ann Ödlund

 

Civilt försvar och höjd beredskap – utgångspunkter för fortsatt utveckling (2011)

Studien beskriver utgångspunkter, dvs. dagens reglering och strukturer, för det civila försvaret i Sverige, ger exempel på strukturer i Norge och Finland och förutsättningar för nordisk samverkan samt ger förslag till utveckling av det civila försvaret.
Ann Ödlun

 

 

 

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster