Start

Civilt försvar

FOI förvaltar kunskap om totalförsvaret, krisberedskapen och det civila försvaret samt kopplingarna mellan dessa tre verksamheter. Myndighetens roll är inte enbart att förvalta kunskap, utan att omsätta och sprida den till de organisationer som har i uppgift att rent praktiskt utveckla en ändamålsenlig beredskap för både kris och krig.

 

Inom våra studier har vi förmånen att möta aktörer från hela beredskapssystemet – från kommuner och landsting till företag och myndigheter. Våra studier och forskning medför en systemkännedom som gynnar våra huvudsakliga uppdragsgivare på området: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Regeringskansliet. Därutöver genomförs uppdrag för en uppsjö civila myndigheter som spelar olika roller inom svensk beredskap och samhällssäkerhet.

 

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Samhället måste kunna fortsätta att fungera även vid ett angrepp mot Sverige och det militära försvaret är beroende av stöd från andra delar av samhället för att kunna verka.

 

Planeringen och arbetet med det civila försvaret har på senare år återupptagits. Detta beror i stort på en förändrad försvarspolitik, men också på ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i det svenska närområdet. Ställt mot det svenska totalförsvaret under kallakrigstiden, kan civilt försvar ses som ett nygammalt område, där gamla lärdomar behöver sättas samman med de nya problem och möjligheter som det moderna samhället medför.

 

FOI kommer under 2018 att rekrytera analytiker kontinuerligt. Har du en mastersexamen och arbetar med beredskapsfrågor, alternativt är nyexaminerad akademiker med intresse för beredskap, är du varmt välkommen att bevaka vår rekryteringssida.

Senaste rapporterna

 

Nedan finner du ett urval av rapporter som FOI:s arbete under de senaste åren resulterat i. För dig som vill sätta dig in i civilt försvar, finns här en enklare läsanvisning för ett mindre antal rapporter som introduktion till området.

 

Myndighetens arbete på området sammanfattas också i ett avsnitt i podden I Krig och Fredlänk till annan webbplats, som spelades in i april 2016 tillsammans med analytikern Fredrik Lindgren.


Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

 

Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik (2018)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Typfall är beskrivande hotbildsunderlag som speglar olika möjliga situationer

och händelseförlopp. FOI har tidigare tagit fram fyra typfall på uppdrag av MSB,

se Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar (2014). Nu har dessa

kompletterats med ett femte typfall med ett händelseförlopp som speglar en

eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken

höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används. (FOI MEMO 6338)

 

Daniel Jonsson

 

Näringslivets syn på roller och ansvar i totalförsvaret (2017)länk till annan webbplats

Näringslivet har åter hamnat i fokus för den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

Vad som hittills i stor utsträckning präglat planeringen är dock att ansvariga aktörer

talar om näringslivets viktiga roll istället för att prata med företagen om densamma.

Denna studie baseras på intervjuer med företag och undersöker hur näringslivet

ser på roller och ansvar i totalförsvaret. (FOI-R--4551--SE)

 

Matilda Olsson, Charlotte Ryghammar, Jenny Lundén

Spindeln i nätet – länsstyrelsernas arbete med civilt försvar och krisberedskap länk till annan webbplats

(2017)länk till annan webbplats

Länsstyrelserna har en central roll i såväl den fredstida krisberedskapen som i det

civila försvaret och totalförsvaret. Studien handlar i första hand om länsstyrelsernas

syn på sina förutsättningar att hantera sin roll i arbetet med dessa frågor, men

rapporten innehåller även en historisk tillbakablick över totalförsvaret och en

redovisning av viktiga aspekter inför det fortsatta arbetet. (FOI-R--4414--SE)

 

Ester Veibäck, Charlotte Ryghammar, Matilda Olsson

Sektorsansvar – Ansvarssystem eller semantik? (2017)länk till annan webbplats

Rapporten belyser företeelsen sektorsansvar inom beredskapen i syfte att finna eventuella

problem och ge förslag till utvecklingsmöjligheter. (FOI-R--4542—SE)

 

Carl Denward, Per Larsson, Ann-Sofie Stenérus Dover

Att skydda civilbefolkningen från krigets verkningar – underlag till MSB:s
länk till annan webbplats
regeringsuppdrag om ett nytt svenskt befolkningsskydd (2017)länk till annan webbplats

Memot utgör ett underlag för MSB:s regeringsuppdrag om ett nytt befolkningsskydd.

Del 1 innehåller ett fristående konceptunderlag. Här finns en genomgång av förmågor

som skulle kunna bli aktuella och ett antal illustrativa exempel på ambitionsnivåer per

förmåga. Del 2 belyser ett antal för befolkningsskyddet relevanta begrepp och innehåller

också en historisk genomgång. (FOI MEMO 6121)

 

Per Larsson, Carl Denward

 

Kärnvapenhot och civilt försvar – en kunskapsöversikt (2017)länk till annan webbplats

Syftet med denna rapport är att identifiera de största kunskapsluckorna i dagsläget

avseende kärnvapenhot och civilt försvar och att ge förslag på prioriterade områden

för framtida forskning. (FOI-R--4444--SE)

 

Martin Goliath, Torbjörn Nylén, Daniel Sunhede, Mattias Waldenvik

Att använda scenarier i planering för civilt försvar (2017)länk till annan webbplats

Denna metodrapport fokuserar på scenario- och typfallsutveckling inom civilt försvar.

Syftet är bland annat att bidra med inspiration, handfasta råd och ingångsvärden till

stöd för planerande aktörer inom civilt försvar. (FOI-R--4434--SE)

 

Daniel Jonsson

Värna civilbefolkningen – en litteraturstudie (2017)länk till annan webbplats

Rapporten ger en övergripande bild över kunskapsläget för området värna civilbefolkningen,

baserad på ca 300 dokument från perioden 1961-2016. (FOI-R--4437--SE)

 

Björn Nevhage, Roger Roffey, Jessica Johansson, Eva Mittermaier

Det civila försvarets utgångspunkt i krisberedskapen. länk till annan webbplatsEn övergripande analys länk till annan webbplats

av förutsättningar och utmaningar (2017)länk till annan webbplats

Denna studie analyserar förutsättningarna att bygga det civila försvaret på krisberedskapen

utifrån tre perspektiv, nämligen i) att bygga på krisberedskapensmateriella och personella

resurser, ii) att bygga på krisberedskapens ansvarsförhållanden och roller samt iii) att utgå

från krisberedskapens planeringsprocesser. En slutsats är att det finns goda sådana

förutsättningar, men att den typ av hot som det civila försvaret ska möta gör att det inte

kommer att vara tillräckligt. (FOI-R--4431--SE)

 

Bengt Johansson, Kristoffer Darin Mattsson, Eva Mittermaier, Niklas Rossbach

Scenariobaserad planering för civilt försvar inom energiområdet (2017)länk till annan webbplats

Användning av scenarier är en viktig del i planeringen för civilt försvar eftersom scenarier

är ett mycket användbart hjälpmedel i planering och förberedelser för något som är

förknippat med osäkerhet. FM/MSB hänvisning i grundsynen till

de typfall som FOI tidigare tagit fram länk till annan webbplatssom ett grundläggande planeringsunderlag illustrerar

också detta. Rapportens slutsatser och förslag på arbetssätt med anpassade scenarier

kan användas inom all samhällsviktig verksamhet, inte bara inom energiområdet.

(FOI-R--4356--SE)

 

Daniel K Jonsson, Bengt Johansson, Fredrik Lindgren, Ester Veibäck, Maria Bergstrand